Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

TERMINY REKRUTACJI

Nabór do Szkoły prowadzimy dwa razy w roku:

  • Na semestr jesienny - pierwsza tura rekrutacji od 01 maja do 25-go sierpnia.
  • Na semestr wiosenny - pierwsza tura rekrutacj od 01 grudnia do 30-go stycznia

Po zakończeniu pierwszej tury rekrutacji można dopisywać się do grup, które zostały utworzone - szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

Przyjęcie na wybrany kierunek następuje na podstawie kolejności zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie kompletu dokumentów oraz wniesienie opłaty wpisowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy, do którego link jest pod opisem każdego z kierunków [ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INTERNET]
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, (nie wymagane przy zapisie na kurs kwalifikacyjny w zawodach: opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych -kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia), 
  • Cudzoziemcy są przyjmowani do szkoły na podstawie dokumentu potwierdzającego  posiadanie wykształcenia średniego. Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem  http://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych.
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy ( skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły- zapotrzebowanie należy złożyć na adres mailowy sekretariat@collegium.com.pl ). 
  • ksero dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia

Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Szkoły, przy Al. Solidarności 74 A w Warszawie lub listownie na adres; Collegium Szkoła Służb Medycznych, Al. Solidarności 74 A, 00-145 Warszawa


ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INTERNET