Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekunka środowiskowa kurs

Kurs kwalifikacyjny na opiekunkę środowiskową trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
SPO.05. Świadczenie
usług opiekuńczych
weekendowy 9,5 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
230
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

 

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby chcące podjąć kurs w zawodzie opiekunka środowiskowa muszą legitymować się średniem wykształceniem.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie opiekunka środowiskowa w formie szkolnej trwa 1 rok, a kurs tylko 3 m-ce. Jeżeli rozpoczniesz kurs od września, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciagu roku jesteś w stanie zdobyć nawet dwa lub trzy zawody. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np.: asystent osoby niepełnosprawnej, czy opiekun w domu pomocy społecznej.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Zawody takie jak opiekunka środowiskowa są coraz częściej wymieniane wśród popularnych ogłoszeń o pracę. Ludzie o podobnej profesji są bardzo potrzebni i coraz lepiej wynagradzani. Zatrudnienie można znaleźć zarówno w Polsce, jak i za granicą - w instytucjach opiekuńczych, fundacjach, na szpitalnych oddziałach długoterminowej opieki, a także u osób prywatnych. Możliwe jest również założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie praktyki w domach podopiecznych. Osoba decydująca się na zawód opiekunki społecznej musi wykazywać się cierpliwością, pedagogicznym podejściem, a także wytrzymałością psychiczną i odpornością na stres. Liczy się również przedsiębiorczość. Wykonywanie codziennych zadań wiąże się bowiem z koniecznością kontaktu z rozmaitymi instytucjami i społecznymi organizacjami, który ma na celu rozwiązanie różnorodnych problemów podopiecznego - prawnych, mieszkaniowych, materialnych, rodzinnych czy zdrowotnych.

Program nauczania

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekunka środowiskowa realizowane są następujące moduły:

KWALIFIKACJA SPO.05.

Świadczenie usług opiekuńczych

SPO.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.05.1.JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.05.1.JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.05.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.05.1.JM.01 Stosowanie przepisów prawa dotyczących pracy socjalnejych
SPO.05.2.JM.02. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pracy socjalnej
SPO.05.2.JM.03. Posługiwanie się językiem migowym
SPO.05.3. Organizowanie prac opiekuńczych
SPO.05.3.JM.01. Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
SPO.05.3.JM.02. Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznego
SPO.05.3.JM.03. Planowanie czynności opiekuńczych
SPO.05.4. Wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
SPO.05.4.JM.01 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.05.4.JM.02 Wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.05.5. Wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego
SPO.05.5.JM.01 Wspieranie osoby podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego
SPO.05.5.JM.02 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
SPO.05.6. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
SPO.05.6. JM.01 Wykonywanie czynności opiekuńczych
SPO.05.7. Język obcy zawodowy
SPO.05.7.JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.  Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej.
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Na naszym blogu

Opiekunka środowiskowa edukacja i porady
Opiekunka środowiskowa edukacja i porady
Pomoc innym ludziom to czynność, która przynosi wiele satysfakcji, a w ogłoszeniach coraz więcej jest ofert, w których poszukiwane są opiekunki środowiskowe.