Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekunka środowiskowa

Kurs kwalifikacyjny na opiekunkę środowiskową trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
MS.05. Świadczenie
usług opiekuńczych
weekendowy 9,5 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
230
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

 

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby chcące podjąć kurs w zawodzie opiekunka środowiskowa muszą legitymować się średniem wykształceniem.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie opiekunka środowiskowa w formie szkolnej trwa 1 rok, a kurs tylko 3 m-ce. Jeżeli rozpoczniesz kurs od września, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciagu roku jesteś w stanie zdobyć nawet dwa lub trzy zawody. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np.: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, czy też opiekun w domu pomocy społecznej.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Zawody takie jak opiekunka środowiskowa są coraz częściej wymieniane wśród popularnych ogłoszeń o pracę. Ludzie o podobnej profesji są bardzo potrzebni i coraz lepiej wynagradzani. Zatrudnienie można znaleźć zarówno w Polsce, jak i za granicą - w instytucjach opiekuńczych, fundacjach, na szpitalnych oddziałach długoterminowej opieki, a także u osób prywatnych. Możliwe jest również założenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie praktyki w domach podopiecznych. Osoba decydująca się na zawód opiekunki społecznej musi wykazywać się cierpliwością, pedagogicznym podejściem, a także wytrzymałością psychiczną i odpornością na stres. Liczy się również przedsiębiorczość. Wykonywanie codziennych zadań wiąże się bowiem z koniecznością kontaktu z rozmaitymi instytucjami i społecznymi organizacjami, który ma na celu rozwiązanie różnorodnych problemów podopiecznego - prawnych, mieszkaniowych, materialnych, rodzinnych czy zdrowotnych.

Program nauczania

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekunka środowiskowa realizowane są następujące moduły:

KWALIFIKACJA MS.05.

Świadczenie usług opiekuńczych

MZ.01. Podejmowanie działalności w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.01.Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01.JM.02.Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.03.Stosowanie wiedzy psychologicznej i socjologicznej w pracy z osobą niepełnosprawną
MZ.01.JM.04.Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
MZ.01.JM.05.Posługiwanie się językiem migowym
MZ.01.JM.06.Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MZ.02. Organizowanie środowiskowych usług opiekuńczych
MZ.02.JM.01.Funkcjonowanie systemu opieki i pomocy
MZ.02.JM.02.Planowanie działań opiekuńczych
MZ.03. Podejmowanie prac opiekuńczo-pielęgnacyjnych
MZ.03.JM.01.Elementy anatomii, fizjologii i patologii
MZ 03.JM.02.Zaburzenia psychosomatyczne człowieka
MZ.03.JM.03.Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
MZ.03.JM.04. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych i opiekuńczych
MZ.04. Wspieranie samodzielności życiowej osoby podopiecznej
MZ.04.JM.01.Funkcjonowanie osoby podopiecznej w środowisku
MZ.04.JM.02.Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z kwalifikacji MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych.  Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej.
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Na naszym blogu

Opiekunka środowiskowa edukacja i porady
Opiekunka środowiskowa edukacja i porady
Pomoc innym ludziom to czynność, która przynosi wiele satysfakcji, a w ogłoszeniach coraz więcej jest ofert, w których poszukiwane są opiekunki środowiskowe.