Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

System kształcenia zawodowego w tradycyjnej formie szkolnej nie wszystkim odpowiada ze względu na małą elastyczność, często długi okres kształcenia uniemożliwiający szybkie dopasowanie się do potrzeb stale zmieniającego rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód szybko, bez dodatkowych stresów związanych z systemem szkolnym (egzaminy, klasówki, sprawdziany)?
Idealnym rozwiązaniem jest możliwość uzyskiwania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego wpisanego w system oświaty i ściśle powiązanego ze szkolnictwem zawodowym, czyli na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Dla słuchaczy Collegium uczących się już na wybranym kierunku w szkole, a chcącym poszerzyć swoje kwalifikacje udział w kursach jest bezpłatny.

Włączenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w system oświaty oznacza między innymi i to, że są one prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. KKZ można prowadzić tylko w tych zawodach, dla których zezwalają na tą formę przepisy prawa oświatowego (rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). Collegium prowadzi kursy kwalifikacyjne w tych zawodach, w których również kształci w systemie szkolnym, tym samym uczestnik kursu ma gwarancją bardzo dobrej bazy dydaktycznej: kadry, specjalistycznych pracowni praktycznej nauki zawodu. Organizujemy głównie kursy w formie zaocznej, w tym również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Możemy również zorganizować zajęcia w trybie wieczorowym.

Szkoła Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym, tym samym ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Collegium oraz zrealizowanie praktyk zawodowych w ramach kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanego na takich samych warunkach i w taki sam sposób jak w przypadku kształcenia realizowanego przez szkołę (tj. w sposób i na warunkach określonych w prawie oświatowym).