Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekun w domu pomocy społecznej kurs

Kurs kwalifikacyjny na opiekuna w domu pomocy społecznej trwa 7 miesiący.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie podopiecznej weekendowy 20 ZJAZDÓW w okresie 7 m- cy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.30 445
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Kurs na opiekuna w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej to osoba, której zadaniem jest wsparcie w różnych kwestiach osób chorych, niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych. Do podstawowych obowiązków opiekuna w tego typu placówce należy pomoc w dbaniu o higienę, wsparcie w codziennych, życiowych czynnościach oraz opieka i okazywanie troski, dzięki której osoba przebywająca w domu pomocy społecznej będzie mogła poczuć się bezpiecznie i w miarę możliwości komfortowo i swobodnie. Opiekun w takiej placówce powinien skupiać się zarówno na pomocy fizycznej, jak i psychicznej oraz emocjonalnej. Jego zadaniem jest również motywowanie i stymulowanie podopiecznych do rozwoju intelektualnego oraz fizycznego.

Program nauczania

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekun osoby starszej realizowane są następujące moduły:

SPO.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.03.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.03.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.03.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.03.2. - JM 01 Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
SPO.03.2- JM 02 Stosowanie przepisów prawa dotyczących pracy socjalnej
SPO.03.2.- JM.03. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pracy socjalnej
SPO.03.2.- JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
SPO.03.3. Organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej
SPO.03.3. - JM 01 Rozpoznawanie problemów funkcjonalnych podopiecznego
SPO.03.3. - JM 02 Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznego
SPO.03.4. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
SPO.03.4. - JM 01 Planowanie czynności opiekuńczych
SPO.03.4. - JM 02 Wykonywanie czynności opiekuńczych
SPO.03.5. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
SPO.03.4. JM 01 Planowanie prac opiekuńczo - wspierających
SPO.03.4. - JM 02 Wykonywanie czynności opiekuńczo - wspierających
SPO.03.6. Język obcy zawodowy
SPO.03.6. JM 01 Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową, tj. 140 godzin. Miejsce realizacji praktyk zawodowych: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, takie jak: domy pomocy społecznej i dzienne domy pomocy społecznej oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie np. oddziały szpitalne, hospicja.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Przebieg zajęć oraz wymagane dokumenty

Aby przystąpić do procesu rekrutacji na kurs dla opiekuna w domu opieki pomocy społecznej, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny (do pobrania menu -> rekrutacja lub w sekretariacie szkoły),
 • oryginał świadectwa ostatniej ukończonej szkoły,
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku. Skierowanie na badanie można pobrać w Sekretariacie lub mailowo,
 • zdjęcie,

Oferujemy zajęcia w trybie zaocznym w dwóch wariantach:

 • zajęcia weekendowe, na które składa się 7-8 zjazdów w semestrze w soboty i niedziele, od godziny 8:00 do 17:45
 • zajęcia wieczorowo-weekendowe, podczas których zjazdy odbywają się do drugi weekend i trwają w piątki od 16:00 do 21:00 oraz w soboty od 8:00 do 17:45.

Dostępne opcje umożliwiają wybór najbardziej korzystnego wariantu. Zajęcia w naszej szkole realizowane są na podstawie autorskiego programu modułowego, który pomaga przygotować uczestnika kursu do wykonywania w przyszłości zadań zawodowych.

Obowiązki opiekuna w domu opieki społecznej

Pracownik domu opieki społecznej w Polsce ma szereg obowiązków, z których musi się wywiązywać. Mają one na celu przede wszystkim dobro podopiecznego i należą do nich przede wszystkim zadania, takie jak:

 • sprawowanie opieki oraz okazywanie wsparcia emocjonalnego osobie przewlekle chorej, niesamodzielnej lub niepełnosprawnej,
 • regularna ocena stanu fizycznego oraz psychicznego osoby podopiecznej,
 • systematyczna obserwacja i ocena stanu społecznego osoby podopiecznej,
 • wspieranie rozwoju i motywowanie do działań fizycznych oraz intelektualnych z pomocą wyspecjalizowanych terapeutów,
 • opracowywanie planu procesu pomocy w oparciu o obserwację oraz oceny stanu podopiecznego, który musi być przygotowywany indywidualnie dla każdej osoby.

Najważniejszym zadaniem każdego opiekuna pracującego w domu pomocy społecznej jest zajmowanie się swoim podopiecznym i jego wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności. Jeśli sytuacja i przede wszystkim stan osoby podopiecznej tego wymaga, to opiekun musi pomagać mu w dbaniu o higienę, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, przemieszczaniu się czy spożywaniu posiłków. Ponadto do zadań opiekuna należy również zachęcanie swojego podopiecznego do aktywności fizycznej i umysłowej, a także do socjalizowania się z innymi osobami przebywającymi w ośrodku, aby mógł on zachować równowagę emocjonalną i społeczną. Świadczone przez opiekuna usługi powinny być kompleksowe oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb podopiecznego, które mogą znacznie się między sobą różnić w zależności od jego choroby lub stopnia niesamodzielności.

Dlaczego warto zostać opiekunem w domu opieki społecznej?

Praca w domu opieki społecznej jest wymagająca - jest to fakt, z którym trudno dyskutować. Jednak daje ona bardzo dużo satysfakcji. Jest to możliwość pomocy innym, dlatego to zawód stworzony dla tych, którzy mają w sobie dużo empatii i odczuwają potrzebę wspierania i zajmowania się innymi. Osoby z takim podejściem będą mogli czuć się spełnieni podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków. To praca dla tych, którzy odczuwają swego rodzaju powołanie oraz posiadają odpowiednie cechy osobowości i kompetencje do pracy z ludźmi. Niezbędne są także umiejętności z zakresu rehabilitacji i psychologii, a także doskonała znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w różnego rodzaju wypadkach.

Na zajęciach w Collegium każdy kursant może liczyć na profesjonalne przygotowanie do tego zawodu oraz wydobycie jego kompetencji. Nasi specjaliści pokażą swoim uczniom, jak odpowiednio wykorzystywać swoje umiejętności w codziennej pracy z ludźmi oraz przekażą niezbędną wiedzę nie tylko w teorii, ale także w praktyce. U nas czekają na Ciebie profesjonalnie przygotowane zajęcia, dzięki którym uzyskasz niezbędne umiejętności. Nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców, a zdawalność egzaminów zawodowych na opiekuna w domu pomocy społecznej wśród naszych kursantów wynosi niemalże 100%. Dołącz do prawdziwych specjalistów i spełnij swoje powołanie, pracując jako wykwalifikowany opiekun w domu opieki społecznej.

Na naszym blogu