Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekun osoby starszej

Opiekun/ka osoby starszej to kurs zwiększający kwalifikacje w zakresie sprawowania pieczy i pielęgnacji nad osobami niesamodzielnymi oraz chorymi w podeszłym wieku. Praktyczna wiedza z zakresu pomocy psychologicznej, socjologicznej oraz zagrożeń związanych z życiem i zdrowiem podopiecznych, pozwoli prowadzić indywidualną opiekę lub znaleźć zatrudnienie w Polsce oraz za granicą. Główną misją tego zawodu jest pomoc w pokonywaniu trudności życia codziennego, wsparcie interpersonalne, zaspokajanie podstawowych potrzeb oraz aktywizacja osoby starszej w celu polepszenia jej warunków bytowych, zdrowotnych i emocjonalnych.

Czas trwania kursu - 7 miesięcy

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
SPO.02.
Świadczenie usług
opiekuńczo-wspierających
osobie starszej
weekendowy 20 ZJAZDÓW w okresie 7 mcy
sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
455
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Program nauczania

Kursant po odbyciu szkolenia jest w pełni przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie opieki i pielęgnacji osób starszych. W ramach prowadzonych usług opiekuńczo-wspierających absolwent będzie w stanie rozpoznać i ocenić stan psychiczno - fizyczny osoby podopiecznej, a następnie na tej podstawie opracować plan współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej oraz własnych działań. W toku zajęć realizowane będą następujące moduły:

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
SPO.02.JM.01. Podstawy pomocy społecznej
SPO.02.JM.02. Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych osoby starszej
SPO.02.JM.03. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
SPO.02.JM.04. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
SPO.02.JM.05. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
SPO.02.JM.06. Język obcy zawodowy
SPO.02.JM.07. Praktyka zawodowa.

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową, tj. 140 godzin. Miejsce realizacji praktyk zawodowych: placówki dziennej i całodobowej opieki nad osobą zależną (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, środowisko zamieszkania podopiecznego) oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie np. oddziały szpitalne, hospicja.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny (do pobrania  w menu - rekrutacja lub   dostępna w sekretariacie szkoły)
  • oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową) 1 zdjęcie

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie opiekun osoby starszej w formie szkolnej trwa 2 lata, a kurs tylko 7 m-cy. Jeżeli rozpoczniesz kurs od września, to już w czerwcu w tym roku szkolnym możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej w czerwcu, ale dopiero następnego roku szkolnego. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np.: opiekunka środowiskowa, czy opiekun w domu pomocy społecznej.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Najważniejsze obowiązki opiekuna osoby starszej

Opiekun/ka osoby starszej to osoba, która w głównej mierze ma być wsparciem dla osoby przewlekle chorej i niesamodzielnej. Tym samym podstawowe zadania zawodowe będą przede wszystkim czynnościami związanymi z opieką nad podopiecznym, które zazwyczaj wspierane są przez fizjoterapeutów, pielęgniarki oraz rodzinę. Nieodzownym elementem jest także asekuracja podczas codziennych obowiązków higieniczno - pielęgnacyjnych, przygotowanie posiłków oraz w wielu przypadkach dbanie o dom seniora. Bardzo ważnym obowiązkiem opiekuna osoby starszej jest jego aktywizacja. Motywowanie i zachęcanie osoby starszej do podejmowania różnych aktywności to jeden z punktów w codziennym harmonogramie opieki nad osobą starszą.

Ogromne znaczenie w codziennej opiece ma również ustalenie planu dziennego. Regularny tryb życia w przypadku osoby starszej ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Opiekun/ka osoby starszej jest to osoba, na której spoczywa obowiązek świadczenia kompleksowych usług opiekuńczych z uwzględnieniem komfortu i dobrego samopoczucia seniora.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Praca opiekuna osób starszych jest bardzo satysfakcjonująca. Jeśli niesienie pomocy i sprawowanie nad kimś opieki jest dla Ciebie wyzwaniem i misją, to ten kierunek kursu z pewnością jest dla Ciebie. W obliczu pogłębiającego się zjawiska starzenia się społeczeństwa, zawód opiekuna/ki osoby starszej jest coraz bardziej atrakcyjny i lepiej płatny. Ukończenie naszego kursu otwiera Ci drzwi również do zagranicznej kariery. Jeśli w Twoich planach jest wyjazd za granicę, koniecznie doszlifuj język, tak by bez problemu móc porozumieć się z podopiecznym oraz osobami współopiekującymi się osobą starszą.

Osoby, które od lat zajmują się opieką nad osobami starszymi cenią sobie połączenie pomocy innym z kwestią zarobkową. Jest to także doskonała okazja do nauczenia się czegoś nowego, zdobycia wyjątkowego doświadczenia i jeśli praca będzie miała miejsce za granicą, podszlifowania języka w wybranym kraju. Zdecydowanie jest to zawód dla osób pełnych empatii, gotowych podejmować nowe wyzwania, potrafiących podnieść kogoś na duchu oraz osoby sprawnej fizycznie, która w razie potrzeby będzie mogła pomóc wykorzystując swoją siłę.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie