Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekun w domu pomocy społecznej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Opiekun w domu pomocy społecznej ma bezpośredni kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, które wymagają stałego wsparcia, pielęgnacji i opieki. Rozpoznawanie potrzeb i problemów mieszkańców domów pomocy społecznej, ocena ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz funkcjonowania w społeczeństwie, a także opracowanie planu pomocy podopiecznym to główna misja tego zawodu. Opiekun oferuje wsparcie nie tylko w codziennych czynnościach, ale również w wymiarze emocjonalnym, motywuje do podejmowania wysiłku intelektualnego i fizycznego, stosuje różnorodne techniki terapeutyczne i rehabilitacyjne, organizuje czas wolny oraz integrację z otoczeniem i rodziną.

Nauka w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:.

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwent szkoły na kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w domu pomocy społecznej – ma kompetencje do rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego każdej osoby podopiecznej, a także opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla takiej osoby przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej. W takiej ocenie należy uwzględnić poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby domu pomocy społecznej.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekun w domach pomocy społecznej realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Podejmowanie działalności w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.01. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01.JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.03. Stosowanie wiedzy psychologicznej i socjologicznej w pracy z osobą niepełnosprawną
MZ.01.JM.04. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
MZ.01.JM.05. Posługiwanie się językiem migowym
MZ.01.JM.06. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MZ.02. Świadczenie usług opiekuńczych
MZ.02.JM.01. Elementy anatomii, fizjologii i patologii
MZ 02.JM.02. Zaburzenia psychosomatyczne człowieka
MZ.02.JM.03. Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
MZ.02.JM.04. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych i opiekuńczych
MZ.03. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
MZ.03.JM.01. Funkcjonowanie osoby podopiecznej w środowisku
MZ.03.JM.02. Wspieranie samodzielności osoby podopiecznej
MZ.04. Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych
MZ.04.JM.01. Identyfikowanie i rozwiązywanie sytuacji trudnych
MZ.04.JM.02. Organizowanie systemu wsparcia - Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki opiekuna w domu pomocy społecznej

Podstawowe zadania zawodowe opiekuna w domu pomocy społecznej w Polsce to:

  • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,
  • ocena stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
  • opracowywanie indywidualnego planu procesu pomocy,
  • aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym.

Zadania zawodowe opiekuna w domu pomocy społecznej dotyczą przede wszystkim sprawowania opieki nad osobą podopieczną. Osoba na tym stanowisku motywuje również osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie. Jest odpowiedzialna za świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Opiekun w domu pomocy społecznej to satysfakcjonujący, a zarazem niełatwy zawód, który wymaga poczucia tak zwanego powołania i silnej wewnętrznej chęci niesienia pomocy innym. Osoby, które się na niego decydują, muszą wykazać się predyspozycjami psychicznymi i emocjonalnymi - empatią, cierpliwością, wyrozumiałością, życzliwością, ale też odpornością na stres i zaradnością. Cechy te łączą z konkretnymi kompetencjami z zakresu rehabilitacji, pierwszej pomocy, psychologii, a także znajomości podstaw prawa. Aby udzielać innym wsparcia emocjonalnego, trzeba być samemu osobą silną psychicznie, jednak wykwalifikowany opiekun bez problemu znajdzie zatrudnienie w placówkach pomocy społecznej, takich jak: całodobowe lub dzienne domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, szpitalne oddziały rehabilitacyjne, ośrodki wsparcia i warsztaty terapeutyczne.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Pomaganie innym to wspaniała czynność, która potrafi przynieść wiele radości oraz wewnętrznej satysfakcji, aczkolwiek nie wszyscy ludzie są do tego stworzeni.