Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekun w domu pomocy społecznej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Opiekun w domu pomocy społecznej ma bezpośredni kontakt z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, które wymagają stałego wsparcia, pielęgnacji i opieki. Rozpoznawanie potrzeb i problemów mieszkańców domów pomocy społecznej, ocena ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz funkcjonowania w społeczeństwie, a także opracowanie planu pomocy podopiecznym to główna misja tego zawodu. Opiekun oferuje wsparcie nie tylko w codziennych czynnościach, ale również w wymiarze emocjonalnym, motywuje do podejmowania wysiłku intelektualnego i fizycznego, stosuje różnorodne techniki terapeutyczne i rehabilitacyjne, organizuje czas wolny oraz integrację z otoczeniem i rodziną.

Nauka w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:.

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
piątek w godz. 16:00 - 21:00 
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45
 

Program nauczania

Absolwent szkoły na kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w domu pomocy społecznej – ma kompetencje do rozpoznawania i oceniania stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego każdej osoby podopiecznej, a także opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla takiej osoby przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej. W takiej ocenie należy uwzględnić poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby domu pomocy społecznej.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekun w domach pomocy społecznej realizowane są następujące moduły:

SPO.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.03.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.03.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.03.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.03.2. - JM 01 Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
SPO.03.2- JM 02 Stosowanie przepisów prawa dotyczących pracy socjalnej
SPO.03.2.- JM.03 Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pracy socjalnej
SPO.03.2.- JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
SPO.03.3. Organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej
SPO.03.3. - JM 01 Rozpoznawanie problemów funkcjonalnych podopiecznego
SPO.03.3. - JM 02 Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznego
SPO.03.4. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
SPO.03.4. - JM 01 Planowanie czynności opiekuńczych
SPO.03.4. - JM 02 Wykonywanie czynności opiekuńczych
SPO.03.5. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
SPO.03.4. JM 01 Planowanie prac opiekuńczo - wspierających
SPO.03.4. - JM 02 Wykonywanie czynności opiekuńczo - wspierających
SPO.03.6. Język obcy zawodowy
SPO.03.6. JM 01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki opiekuna w domu pomocy społecznej

Podstawowe zadania zawodowe opiekuna w domu pomocy społecznej w Polsce to:

  • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego,
  • ocena stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
  • opracowywanie indywidualnego planu procesu pomocy,
  • aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym.

Zadania zawodowe opiekuna w domu pomocy społecznej dotyczą przede wszystkim sprawowania opieki nad osobą podopieczną. Osoba na tym stanowisku motywuje również osobę podopieczną do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie. Jest odpowiedzialna za świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Opiekun w domu pomocy społecznej to satysfakcjonujący, a zarazem niełatwy zawód, który wymaga poczucia tak zwanego powołania i silnej wewnętrznej chęci niesienia pomocy innym. Osoby, które się na niego decydują, muszą wykazać się predyspozycjami psychicznymi i emocjonalnymi - empatią, cierpliwością, wyrozumiałością, życzliwością, ale też odpornością na stres i zaradnością. Cechy te łączą z konkretnymi kompetencjami z zakresu rehabilitacji, pierwszej pomocy, psychologii, a także znajomości podstaw prawa. Aby udzielać innym wsparcia emocjonalnego, trzeba być samemu osobą silną psychicznie, jednak wykwalifikowany opiekun bez problemu znajdzie zatrudnienie w placówkach pomocy społecznej, takich jak: całodobowe lub dzienne domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, szpitalne oddziały rehabilitacyjne, ośrodki wsparcia i warsztaty terapeutyczne.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu