Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekun medyczny  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Opiekun medyczny to osoba, która w swojej sferze zawodowej pozostaje w bliskiej styczności z pacjentem i pełni bardzo ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Do jej zadań należy pielęgnowanie osób chorych, niesamodzielnych i zaspokajanie ich podstawowych potrzeb - biologicznych, psychologicznych, społecznych, a także aktywowanie do podejmowanie prób odzyskania samodzielności życiowej. Opiekun medyczny ściśle współpracuje z pozostałym personelem medycznym, asystuje pielęgniarce przy zabiegach i dba o dezynfekcję narzędzi.

Nauka w zawodzie opiekun medyczny trwa 1,5 roku (3 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny zajęcia w tygodniu w godz. pomiędzy 9:30 - 18:00
Wieczorowy zajęcia w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00
Wieczorowy - weekendowy jeden dzień w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00 oraz
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45
 
 

Program nauczania

Kurs na opiekuna medycznego w Collegium jest zgodny z podstawą programową w zawodzie. Osoba kończąca szkołę i przystępująca do egzaminu potwierdzająceo kwalifikacje w zawodzie jest przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; udzielania pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych czy asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekun medyczny realizowane są następujące moduły:

MED.14.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.14.1. - JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.14.1. - JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.14.2 Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
MED.14.2 - JM 01 Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
MED.14.2- JM 02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED.14.2 - JM 03 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.14.2-JM 04 Stosowanie technologii informacyjnych w działalności zawodowej
MED.14.2. - JM.05 Posługiwanie się językiem migowym
MED.14.2 - JM 06 Charakteryzowanie pojęć i procesów dotyczących niepełnosprawności i niesamodzielności
MED.14.3 Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
MED.14.3 - JM 01 Rozpoznawanie problemów funkcjonalnych podopiecznego
MED.14. 3 - JM 02 Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej
MED.14.4 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.14.4 - JM 01 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
MED.14.5 Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.14.5 - JM 01 Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
MED.14.6. Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
MED.14.6. - JM 01 Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
MED.14.7. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem opieki nad osobami z demencją
MED.14.7. - JM 01 Planowanie czynności opiekuńczych
MED.14.7. - JM 02 Wykonywanie czynności opiekuńczych
MED.14.7 - JM 03 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu interpersonalnego
MED.14.8 Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D-metoda Hoppe
MED.14.8 JM 01 Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej
MED.14.9 Język obcy zawodowy
MED.14.9. - JM 01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej  i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - nauka w systemie szkolnym
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki opiekuna medycznego

Podstawowe zadania zawodowe opiekuna medycznego w Polsce to:

  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
  • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. W swojej pracy jest zobligowany do podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną. Zadania zawodowe osoby na tym stanowisku dotyczą również konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Zarówno w Polsce, jak i w Europie odnotowujemy wysoką liczbę osób starszych, schorowanych i niesamodzielnych, dlatego specjaliści z sektora ochrony zdrowia są stale poszukiwani. Opiekun medyczny to zawód przyszłościowy, ale i bardziej uniwersalny w porównaniu z innymi kierunkami medycznymi. Kwalifikuje on do pracy z osobami, które wymagają opieki stałej lub czasowej. Zatrudnienie można znaleźć u osób prywatnych, w szpitalach, przychodniach, hospicjach, w domach opieki społecznej, a także sanatoriach. Zdobyte umiejętności stanowią bazę wszystkich zawodów medycznych - łatwo można zdobyć specjalizację (np. w opiece nad niepełnosprawnymi) lub przekwalifikować się (np. na higienistkę stomatologiczną), uzupełniając swoje wykształcenie. W zawodzie opiekuna najważniejsza jest cierpliwość, empatia i umiejętność nawiązywania bliskich relacji, która umożliwia rozpoznanie problemów podopiecznego i opracowanie planu ich rozwiązania.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu