Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekun medyczny  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Opiekun medyczny to osoba, która w swojej sferze zawodowej pozostaje w bliskiej styczności z pacjentem i pełni bardzo ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Do jej zadań należy pielęgnowanie osób chorych, niesamodzielnych i zaspokajanie ich podstawowych potrzeb - biologicznych, psychologicznych, społecznych, a także aktywowanie do podejmowanie prób odzyskania samodzielności życiowej. Opiekun medyczny ściśle współpracuje z pozostałym personelem medycznym, asystuje pielęgniarce przy zabiegach i dba o dezynfekcję narzędzi.

Nauka w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej trwa 1 rok (2 semestry).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Kurs na opiekuna medycznego w Collegium jest zgodny z podstawą programową w zawodzie. Osoba kończąca szkołę i przystępująca do egzaminu potwierdzająceo kwalifikacje w zawodzie jest przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; udzielania pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych czy asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekun medyczny realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Podejmowanie działalności w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.01. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01.JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.03. Stosowanie wiedzy psychologicznej i socjologicznej w pracy z osobą niepełnosprawną
MZ.01.JM.04. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
MZ.01.JM.05. Posługiwanie się językiem migowym
MZ.01.JM.06. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MZ.02. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
MZ.02.JM.01. Określanie psychofizycznych aspektów zdrowia i choroby
MZ.02.JM.02. Zaburzenia psychosomatyczne człowieka
MZ.03. Pielęgnowanie osoby chorej i niesamodzielnej
MZ.03.JM.01. Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
MZ.03 JM.02. Wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
MZ.04. Aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej
MZ.04.JM.01. Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej
MZ.04.JM.02. Organizowanie systemu wsparcia - Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym
MZ.04.JM.03. Stosowanie przepisów prawa o pomocy społecznej i ochronie osób chorych i niepełnosprawnych
MZ.04.JM.04. Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej - Przygotowanie do samoopieki
MZ.04.JM.05. Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej - Metodyka organizacji czasu wolnego, terapia zajęciowa
MZ.04.JM.06. Kompleksowa rehabilitacja i usprawnianie ruchowe
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - nauka w systemie szkolnym (kandydaci na kurs kwalifikacyjny składają oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły, min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła średnia)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki opiekuna medycznego

Podstawowe zadania zawodowe opiekuna medycznego w Polsce to:

  • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
  • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. W swojej pracy jest zobligowany do podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną. Zadania zawodowe osoby na tym stanowisku dotyczą również konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Zarówno w Polsce, jak i w Europie odnotowujemy wysoką liczbę osób starszych, schorowanych i niesamodzielnych, dlatego specjaliści z sektora ochrony zdrowia są stale poszukiwani. Opiekun medyczny to zawód przyszłościowy, ale i bardziej uniwersalny w porównaniu z innymi kierunkami medycznymi. Kwalifikuje on do pracy z osobami, które wymagają opieki stałej lub czasowej. Zatrudnienie można znaleźć u osób prywatnych, w szpitalach, przychodniach, hospicjach, w domach opieki społecznej, a także sanatoriach. Zdobyte umiejętności stanowią bazę wszystkich zawodów medycznych - łatwo można zdobyć specjalizację (np. w opiece nad niepełnosprawnymi) lub przekwalifikować się (np. na higienistkę stomatologiczną), uzupełniając swoje wykształcenie. W zawodzie opiekuna najważniejsza jest cierpliwość, empatia i umiejętność nawiązywania bliskich relacji, która umożliwia rozpoznanie problemów podopiecznego i opracowanie planu ich rozwiązania.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu