Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik elektroradiolog  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik elektroradiolog jest członkiem średniego personelu medycznego. Dysponuje on wiedzą z zakresu metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie X, promieniowanie gamma, ultradźwięki czy pole magnetyczne, a także diagnostyki elektromedycznej i radioterapii. W swojej codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim obsługą aparatury, wykonywaniem badań takich jak RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, EKG czy spirometria, dbając o bezpieczeństwo pacjenta.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu technika elektroradiologa trwa 2,5 roku (5 semestrów).

Zajęcia są przeprowadzane w trybie dziennym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. 9.30 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy czwartek, piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Zawód technika elektroradiologa obejmuje bardzo szerokie spektrum działań: począwszy od diagnostyki obrazowej poprzez badania elektromedyczne, aż po wykonywanie radioterapii. W wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych musi stosować wysokie standardy jakości pracy.  W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik elektroradiolog realizowane są następujące moduły:

MED.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.08.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.08.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.08.2. Podstawy elektroradiologii
MED.08.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.08.2 - JM.02 Stosowanie przepisów i zasad w ochronie radiologicznej
MED.08.2.- JM.03 Wprowadzenie do anatomii radiologicznej
MED.08.2.- JM.04 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia (w tym propedeutyka onkologiczna)
MED.08.2. - JM.05 Posługiwanie się językiem migowym
MED.08.3. Wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, rentgenoskopia, radiodiagnostyka stomatologiczna, mammografia, tomografia komputerowa)
MED.08.3. - JM.01 Rozróżnienie struktur anatomicznych człowieka i charakteryzowanie zmian patologicznych na obrazach RTG/TK
MED.08.3. - JM.02 Charakteryzowanie fizycznych podstaw oraz aparatury wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce.
MED.08.3. - JM.03 Wykonywanie rentgenografii, tomografii komputerowej i asystowanie podczas rentgenoskopii
MED.08.4. Współuczestniczenie w wykonywaniu badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rezonansu magnetycznego, radiologii interwencyjnej i hemodynamiki, medycyny nuklearnej i densytometrii rentgenowskiej)
MED.08.4.- JM.01 Rozróżnienie struktur anatomicznych człowieka i charakteryzowanie zmian patologicznych na obrazach radiologicznych i rezonansu magnetycznego
MED.08.4.- JM.02 Charakteryzowanie fizycznych podstaw oraz aparatury wykorzystywanej w radiologii interwencyjnej, hemodynamice, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i densytometrii rentgenowskiej
MED.08.4.- JM.03 Współudział w wykonywaniu badań i zabiegów z zakresu radiologii interwencyjnej i hemodynamiki
MED.08.4.- JM.04 Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej i densytometrii rentgenowskiej
MED.08.4.- JM.05. Wykonywanie badań z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego
MED.08.5. Wykonywanie badań elektromedycznych (elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiometrii, spirometrii, ultrasonografii, densytometrii ultrasonograficznej)
MED.08.5.- JM.01 Charakteryzowanie fizycznych podstaw oraz aparatury wykorzystywanej w diagnostyce elektromedycznej
MED.08.5.- JM.02 Wykonywanie badań elektrokardiograficznych
MED.08.5.- JM.03 Wykonywanie i asystowanie podczas badań ultrasonograficznych
MED.08.5.- JM.03 Wykonywanie badań spirometrycznych
MED.08.5.- JM.04 Wykonywanie badań audiometrycznych
MED.08.5.- JM.05 Wykonywanie badań elektroencefalograficznych i elektromiograficznych
MED.08.6. Wykonywanie radioterapii
MED.08.6 JM.01 Współuczestniczenie w planowaniu radioterapii
MED.08.6 JM.02 Prowadzenie radioterapii i brachyterapii
MED.08.7. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika elektroradiologii

Podstawowe zadania zawodowe technika elektroradiologii w Polsce to:

  • przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
  • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,
  • wykonywanie samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej,
  • analizowanie wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza,
  • wdrażanie i koordynowanie systemu zarządzania jakością.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Dzięki nieustannemu rozwojowi medycyny i techniki zawód elektroradiologa jest potrzebny i atrakcyjny, a perspektywy zatrudnienia naprawdę rozległe. Specjaliści z tej dziedziny zwykle znajdują pracę w takich szpitalnych jednostkach organizacyjnych, jak: pracownie rentgenowskie, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, angiografii, elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, spirometrii, a także na oddziałach ratunkowych, reanimacyjnych czy intensywnego nadzoru kardiologicznego, salach operacyjnych, zakładach radioterapii, medycyny nuklearnej czy w klinikach weterynaryjnych. Technik elektroradiolog musi cechować się wszechstronnością, rzetelnym podejściem do pracy, odpornością na stres i dobrym stanem zdrowia (w czasie pracy narażony jest na promieniowanie jonizujące). Oprócz tego wymagana jest umiejętność pracy w zespole, cierpliwość w kontakcie z pacjentem oraz gotowość do nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji i zdobywania wiedzy.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

ĆWICZENIA Z RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

APARAT RTG KOSTNO - PŁUCNY DO RADIOGRAFII W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu

Jak zostać technikiem elektroradiologii?
Jak zostać technikiem elektroradiologii?
Decydując się na zdobycie zawodu technika elektroradiologii na Szkole Służb Medycznych Collegium, stawiasz na zdobycie ambitnego zawodu, w którym możesz liczyć na pracę pełną wyzwań, ciągły rozwój i możliwość przyczynienia się do ratowania ludzkiego życia.