Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekunka dziecięca kurs

Czas trwania kursu - 7 miesięcy

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
SPO.04 Świadczenie
usług opiekuńczych
i wspomagających
rozwój dziecka
weekendowy 20 ZJAZDÓW w okresie 7 mcy
sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
455
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

 

Kto może podjąc naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie opiekunka dziecięca w formie szkolnej trwa 2 lata, a kurs tylko 7 m-cy. Jeżeli rozpoczniesz kurs od września, to już w czerwcu w tym roku szkolnym możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej w czerwcu, ale dopiero następnego roku szkolnego. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np.:  asystent osoby niepełnosprawnej.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka - odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców. Do zadań opiekunki należy również prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu. Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Szerokiego spektrum możliwości zatrudnienia sprawia, że jest to bardzo atrakcyjny zawód.

Program nauczania

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekunka dziecięca realizowane są następujące moduły:

SPO.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.04.1.JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.04.1. JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.04.2. Podstawy opieki nad dzieckiem
SPO.04.2. JM 01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii organizmu dziecka
SPO.04.2. JM 02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej
SPO.04.2. JM 03 Posługiwanie się językiem migowym
SPO.04.2. JM 04 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
SPO.04.3. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
SPO.04.03. JM 01 Pielęgnowanie dziecka zdrowego
SPO.04.03. JM 02 Zapobieganie chorobom wieku dziecięcego
SPO.04.4. Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
SPO.04.04 .JM 01 Choroby wieku dziecięcego
SPO.04.04. JM 02 Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
SPO.04.5. Wychowanie i edukowanie dziecka
SPO. 04.05.JM 01 Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka
SPO.04.05.JM 02 Opiekowanie się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
SPO.04.05.JM 03 Metodyka pracy indywidualnej i grupowej opiekunki dziecięcej
SPO.04.6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
SPO.04.06.JM 01 Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez integrację rytmiki, słowa i ruchu.
SPO.04.06.JM 02 Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych
SPO.04.7. Język obcy zawodowy
SPO.04.07.JM 01 Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową, tj. 140 godzin. Miejsce realizacji praktyk zawodowych: placówki dziennej i całodobowej opieki nad dziećmi (żłobki, przedszkola, domy małego dziecka, izby dziecka) oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie np. oddziały szpitalne, hospicja, klubiki dziecięce.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z kwalifikacji SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny (do pobrania  w menu - rekrutacja lub   dostępny w sekretariacie szkoły
  • oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową)
  • 1 zdjęcie

Dowiedz się więcej o rekrutacji