Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Asystent osoby niepełnosprawnej kurs

Kurs kwalifikacyjny na asystenta osoby niepełnosprawnej trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
SPO.01. Udzielanie
pomocy
i organizacja
wsparcia osobie
niepełnosprawnej
weekendowy 9,5 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
228
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

 

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby chcące podjąć kurs w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej muszą legitymować się średnim wykształceniem.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej w formie szkolnej trwa 1 rok, a kurs tylko 3 m-ce. Jeżeli rozpoczniesz kurs od września, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciagu roku jesteś w stanie zdobyć nawet dwa lub trzy zawody. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np.: opiekunka środowiskowa, czy opiekun w domu pomocy społecznej.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej jest niezwykle satysfakcjonująca, ale też bardzo odpowiedzialna i niełatwa. Osoba ją wykonująca jest jednocześnie psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, musi również dysponować obszerną wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem pracy asystenta jest zaspokojenie biologicznych, psychicznych i społecznych potrzeb osoby niepełnosprawnej, co wymaga także współdziałania z rodziną podopiecznego. Kandydaci do tego zawodu muszą cechować się wyjątkową empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, a także siłą fizyczną. Trzeba zdawać sobie sprawę z koniecznych poświęceń, na przykład niesienia pomocy o różnych porach dnia. Dlatego pracę tę podejmują zwykle osoby, które czują powołanie, by pomagać innym. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest bardzo potrzebny, istnieją też duże możliwości zatrudnienia - stwarzają je jednostki samorządowe, organizacje oraz fundacje działające na rzecz niepełnosprawnych.

Program nauczania

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej realizowane są następujące moduły:

KWALIFIKACJA SPO.01

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

SPO.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.01.1.-JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.01.1. JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.01.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.01.2. - JM 01 Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
SPO.01.2- JM 02 Stosowanie przepisów prawa dotyczących pracy socjalnej
SPO.01.2.- JM.03. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pracy socjalnej
SPO.01.2.- JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
SPO.01.3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających osobie niepełnosprawnej
SPO.01.3.- JM 01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
SPO.01.3.- JM 02 Rozpoznawanie problemów funkcjonalnych podopiecznego
SPO.01.3.- JM 03 Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej
SPO.01.3.- JM 04 Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej
SPO.01.4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
SPO.01.4.- JM 01 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.01.4.- JM.02 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
SPO.01.4.- JM 03 Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.01.5. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
SPO.01.5.- JM 01 Planowanie prac opiekuńczo - wspierających
SPO.01.5. - JM 02 Wykonywanie czynności opiekuńczo - wspierających
SPO.01.6. Język obcy zawodowy
SPO.01.6 - JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z kwalifikacji SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej. Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo i dyplom potwierdzający kwalifikacje SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły,
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową),
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

słuchacze kierunku terapia zajęciowa ze swoimi podopiecznymi podczas praktyk

Na naszym blogu