Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Terapeuta zajęciowy  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Terapeuta zajęciowy to bardzo ważny członek zespołu terapuetycznego. Pomaga on osobom chorym, niepełnosprawnym (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie) lub wymagającym rehabilitacji, w odzyskaniu kondycji psycho-fizycznej, poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zajęć. Potrafi on zdiagnozować biologiczne, psychiczne i społeczne potrzeby podopiecznego, a następnie stworzyć dostosowany do nich indywidualny program działań terapeutycznych. Współpracuje zarówno z lekarzami, jak i z rodziną oraz najbliższym otoczeniem pacjentów.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny środa, czwartek, piątek w godz. pomiędzy 9.30 - 18.00
Wieczorowy środa, czwartek, piątek w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwent szkoły policealnej i przyszły terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym; rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych podopiecznego czy planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę, możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku terapeuta zajęciowy realizowane są następujące moduły:

MO. Kompetencje ogólnozawodowe
MO. JM.01. Udzielanie pierwszej pomocy
MO. JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej
MO. JM.03. Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych
MO. JM.04. Posługiwanie się językiem migowym
MO. JM.05. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MO. JM.06. Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka
MO. JM.07. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01. Diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka
MZ.01.JM.01. Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka
MZ.01.JM.02. Rozpoznawanie objawów niepełnosprawności
MZ.01.JM.03. Diagnozowanie terapeutyczne
MZ.02. Prowadzenie terapii zajęciowej
MZ.02.JM.01. Projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
MZ.02.JM.02. Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej
MZ.02.JM.03. Planowanie zadań zawodowych w pracy terapeuty zajęciowego
Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki terapeuty zajęciowego

Podstawowe zadania zawodowe terapeuty zajęciowego w Polsce to:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
  • dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu terapeutycznego.

Zadania zawodowe terapeuty zajęciowego dotyczą przede wszystkim diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka. W swojej pracy jest odpowiedzialny za projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej. Ponadto technik terapeuta jest zobligowany do organizowania pracy w pracowni terapii zajęciowej.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Terapeuta zajęciowy to zawód niezwykle wymagający i pełen wyzwań, ale również dający wiele satysfakcji i umożliwiający osobisty rozwój. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy. Wykwalifikowani specjaliści zajmujący się terapią zajęciową, bardzo przyczyniają się do poprawy zdrowia pacjentów, dlatego potrzebni są we wszelkich placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej - szpitalach, placówkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, hospicjach, domach dziennego pobytu, klubach seniora oraz warsztatach terapii zajęciowej. Osoba wykonująca ten zawód musi wzbudzać zaufanie, wykazać się empatią, dużą dawką wyrozumiałości i cierpliwości, ale także wytrzymałością psychiczną, opanowaniem, odpornością na stres oraz elastycznością i umiejętnością szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje. Niezbędne są interpersonalne kompetencje - otwartość, komunikatywność, umiejętność słuchania, a ponadto spostrzegawczość, umiejętność obserwacji i zidentyfikowania potrzeb innych ludzi. Terapeuta zajęciowy musi umieć wykorzystać swoje zdolności w pracy z osobami z różnych grup wiekowych - dorosłymi, dziećmi i seniorami.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WARSZTATY ARTETERAPII - CERAMIKA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Na naszym blogu

Terapeuta zajęciowy
Terapeuta zajęciowy
Perspektywiczny zawód terapeuty zajęciowego to jeden z kierunków, na który możesz wybrać wśród wielu innych, równie atrakcyjnych opcji w Zespole Szkół Policealnych Collegium Warszawa.