Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Terapeuta zajęciowy  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Terapeuta zajęciowy to bardzo ważny członek zespołu terapuetycznego. Pomaga on osobom chorym, niepełnosprawnym (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie) lub wymagającym rehabilitacji, w odzyskaniu kondycji psycho-fizycznej, poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zajęć. Potrafi on zdiagnozować biologiczne, psychiczne i społeczne potrzeby podopiecznego, a następnie stworzyć dostosowany do nich indywidualny program działań terapeutycznych. Współpracuje zarówno z lekarzami, jak i z rodziną oraz najbliższym otoczeniem pacjentów.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny w tygodniu w godz. pomiędzy 9.30 - 18.00
Wieczorowy w tygodniu w godz. 16.00-21.00
Wieczorowy - weekendowy piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwent szkoły policealnej i przyszły terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym; rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych podopiecznego czy planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę, możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku terapeuta zajęciowy realizowane są następujące moduły:

MED.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.13.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.13.1- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.13.2. Podstawy terapii zajęciowej
MED.13.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.13.2-JM 02 Stosowanie technologii informacyjnych w działalności zawodowej
MED 13.3 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
MED.13.3.- JM.01 Posługiwanie się językiem migowym
MED.13.3.- JM.02 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu interpersonalnego
MED.13.4. Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
MED 13.4.- JM.01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED 13.4.- JM.02 Rozpoznawanie stopni i rodzajów niepełnosprawności
MED 13.4.- JM.03 Patofizjologia zaburzeń niepełnosprawności
MED 13.4.- JM.04 Diagnozowanie w terapii zajęciowej
MED.13.5. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
MED 13.5- JM.01 Metodyka pracy terapeutycznej
MED 13.5- JM.02 Planowanie pracy terapeutycznej
MED 13.5.- JM.03 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.13.6. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
MED 13.6.- JM.01 Organizowanie pracowni terapii zajęciowej
MED 13.6.- JM.02 Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
MED 13.7 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
MED 13.7.- JM.01 Dokumentowanie procesu terapeutycznego
MED.10.9. Język obcy zawodowy
MED.10.9. JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki terapeuty zajęciowego

Podstawowe zadania zawodowe terapeuty zajęciowego w Polsce to:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
  • dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu terapeutycznego.

Zadania zawodowe terapeuty zajęciowego dotyczą przede wszystkim diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka. W swojej pracy jest odpowiedzialny za projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej. Ponadto technik terapeuta jest zobligowany do organizowania pracy w pracowni terapii zajęciowej.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Terapeuta zajęciowy to zawód niezwykle wymagający i pełen wyzwań, ale również dający wiele satysfakcji i umożliwiający osobisty rozwój. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy. Wykwalifikowani specjaliści zajmujący się terapią zajęciową, bardzo przyczyniają się do poprawy zdrowia pacjentów, dlatego potrzebni są we wszelkich placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej - szpitalach, placówkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, hospicjach, domach dziennego pobytu, klubach seniora oraz warsztatach terapii zajęciowej. Osoba wykonująca ten zawód musi wzbudzać zaufanie, wykazać się empatią, dużą dawką wyrozumiałości i cierpliwości, ale także wytrzymałością psychiczną, opanowaniem, odpornością na stres oraz elastycznością i umiejętnością szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje. Niezbędne są interpersonalne kompetencje - otwartość, komunikatywność, umiejętność słuchania, a ponadto spostrzegawczość, umiejętność obserwacji i zidentyfikowania potrzeb innych ludzi. Terapeuta zajęciowy musi umieć wykorzystać swoje zdolności w pracy z osobami z różnych grup wiekowych - dorosłymi, dziećmi i seniorami.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

WARSZTATY ARTETERAPII - CERAMIKA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Na naszym blogu

Terapeuta zajęciowy
Terapeuta zajęciowy
Perspektywiczny zawód terapeuty zajęciowego to jeden z kierunków, na który możesz wybrać wśród wielu innych, równie atrakcyjnych opcji w Zespole Szkół Policealnych Collegium Warszawa.