Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Terapeuta zajęciowy  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Terapeuta zajęciowy to bardzo ważny członek zespołu terapuetycznego. Pomaga on osobom chorym, niepełnosprawnym (zarówno fizycznie, jak i intelektualnie) lub wymagającym rehabilitacji, w odzyskaniu kondycji psycho-fizycznej, poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zajęć. Potrafi on zdiagnozować biologiczne, psychiczne i społeczne potrzeby podopiecznego, a następnie stworzyć dostosowany do nich indywidualny program działań terapeutycznych. Współpracuje zarówno z lekarzami, jak i z rodziną oraz najbliższym otoczeniem pacjentów.

Nauka przygotowująca do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Dzienny zajęcia w tygodniu w godz. pomiędzy 9:30 - 18:00
Wieczorowy zajęcia w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00
Wieczorowy - weekendowy jeden dzień w tygodniu w godz. 16:00 - 21:00 oraz
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45
 

Program nauczania

Absolwent szkoły policealnej i przyszły terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym; rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych podopiecznego czy planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę, możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku terapeuta zajęciowy realizowane są następujące moduły:

MED.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.13.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.13.1- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.13.2. Podstawy terapii zajęciowej
MED.13.2.- JM.01 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
MED.13.2-JM 02 Stosowanie technologii informacyjnych w działalności zawodowej
MED 13.3 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
MED.13.3.- JM.01 Posługiwanie się językiem migowym
MED.13.3.- JM.02 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu interpersonalnego
MED.13.4. Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
MED 13.4.- JM.01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
MED 13.4.- JM.02 Rozpoznawanie stopni i rodzajów niepełnosprawności
MED 13.4.- JM.03 Patofizjologia zaburzeń niepełnosprawności
MED 13.4.- JM.04 Diagnozowanie w terapii zajęciowej
MED.13.5. Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
MED 13.5- JM.01 Metodyka pracy terapeutycznej
MED 13.5- JM.02 Planowanie pracy terapeutycznej
MED 13.5.- JM.03 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.13.6. Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
MED 13.6.- JM.01 Organizowanie pracowni terapii zajęciowej
MED 13.6.- JM.02 Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
MED 13.7 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
MED 13.7.- JM.01 Dokumentowanie procesu terapeutycznego
MED.10.9. Język obcy zawodowy
MED.10.9. JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki terapeuty zajęciowego

Podstawowe zadania zawodowe terapeuty zajęciowego w Polsce to:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego,
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego,
  • planowanie indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  • organizowanie działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
  • dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu terapeutycznego.

Zadania zawodowe terapeuty zajęciowego dotyczą przede wszystkim diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka. W swojej pracy jest odpowiedzialny za projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej. Ponadto technik terapeuta jest zobligowany do organizowania pracy w pracowni terapii zajęciowej.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Terapeuta zajęciowy to zawód niezwykle wymagający i pełen wyzwań, ale również dający wiele satysfakcji i umożliwiający osobisty rozwój. Jest to kierunek bardzo przyszłościowy. Wykwalifikowani specjaliści zajmujący się terapią zajęciową, bardzo przyczyniają się do poprawy zdrowia pacjentów, dlatego potrzebni są we wszelkich placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej - szpitalach, placówkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, hospicjach, domach dziennego pobytu, klubach seniora oraz warsztatach terapii zajęciowej.

Osoba wykonująca ten zawód musi wzbudzać zaufanie, wykazać się empatią, dużą dawką wyrozumiałości i cierpliwości, ale także wytrzymałością psychiczną, opanowaniem, odpornością na stres oraz elastycznością i umiejętnością szybkiej reakcji na niespodziewane sytuacje. Niezbędne są interpersonalne kompetencje - otwartość, komunikatywność, umiejętność słuchania, a ponadto spostrzegawczość, umiejętność obserwacji i zidentyfikowania potrzeb innych ludzi. Terapeuta zajęciowy musi umieć wykorzystać swoje zdolności w pracy z osobami z różnych grup wiekowych - dorosłymi, dziećmi i seniorami.

 

Kto może zostać terapeutą zajęciowym?

Aby pracować na stanowisku terapeuty zajęciowego, nie trzeba kończyć studiów wyższych. Terapeuta zajęciowy może np. ukończyć kurs w szkole policealnej na takim kierunku, który obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Kandydaci mogą więc dokładnie zapoznać się z zawodem, sprawdzić, czy posiadają odpowiednie do niego umiejętności lub cechy charakteru. Ważne, by szkoła, jaką wybierze przyszły terapeuta zajęciowy, miała rozbudowany program nauczania, obejmujący wszystkie zagadnienia.

W szkole Collegium kandydaci uczą się nie tylko tego, jak prowadzić zajęcia i jak stosować przepisy prawa w realizacji zadań zawodowych, lecz także poznają zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka. Kolejne moduły obejmują również metodykę pracy terapeutycznej czy nawiązywanie kontaktu interpersonalnego. To niezwykle ważne, gdyż terapeuta zajęciowy musi przede wszystkim komunikować się z pacjentami, kierować empatią, a także oceniać sytuację społeczną chorego. Terapeuta zajęciowy musi być przede wszystkim otwarty na ludzi oraz ich problemy.

Gdzie terapeuta zajęciowy może szukać pracy?

Terapeuta zajęciowy, który ukończył szkołę policealną, ma wiele możliwości zatrudnienia.   Domy pomocy społecznej czy instytucje pomocowe to tylko jedne z nielicznych miejsc, w których można podjąć pracę. Poza nimi terapeuta zajęciowy znajdzie zatrudnienie m.in. na dziecięcym lub rehabilitacyjnym oddziale szpitalnym, w sanatorium, w domu seniora, w hospicjach, szkołach specjalnych, przedszkolach, szkołach integracyjnych, zakładach opiekuńczych czy poradniach rehabilitacyjnych.

Dodatkowo terapeuta zajęciowy, który ukończy szkołę Collegium, przygotowany jest także do pracy za granicą. Możliwość taką zyskuje dzięki uczestnictwu w zajęciach dotyczących języka obcego zawodowego. Jak więc widać, terapeuta zajęciowy to zawód przyszłościowy, a osoba, która wykonuje ten zawód, może też przyczynić się do aktywizacji danego środowiska.

 

 

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

WARSZTATY ARTETERAPII - CERAMIKA

Na naszym blogu

Terapeuta zajęciowy - informacje o zawodzie
Terapeuta zajęciowy - informacje o zawodzie
Perspektywiczny zawód terapeuty zajęciowego to jeden z kierunków, na który możesz wybrać wśród wielu innych, równie atrakcyjnych opcji w Zespole Szkół Policealnych Collegium Warszawa.