Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekunka dziecięca  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Profesjonalna opiekunka dziecięca to osoba, która wykonuje czynności związane z pielęgnacją dziecka, dba o jego bezpieczeństwo, a także o prawidłowy rozwój psychomotoryczny. Do jej zadań należy ponadto zapewnienie rozrywek i aktywności na świeżym powietrzu, odpowiednich posiłków, troska o prawidłowe odżywianie, a w razie potrzeby podanie leków i wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych. Opiekunka dziecięca musi umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Podczas codziennych obowiązków może współpracować z lekarzem, logopedą, psychologiem czy pedagogiem.

Nauka w zawodzie opiekunki dziecięcej trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym lub zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć system zaoczny
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
piątek w godz. 16:00 - 21:00 
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ 
sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45
 

Program nauczania

Absolwent kursu na opiekunkę dziecięcą jest zdolny do planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej; pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego; prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka; promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych, udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

SPO.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.04.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.04.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.04.2. Podstawy opieki nad dzieckiem
SPO.04.2.-JM 01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii organizmu dziecka
SPO.04.2.-JM 02 Posługiwanie się wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej
SPO.04.2.-JM 03 Posługiwanie się językiem migowym
SPO.04.2.-JM 04 Stosowanie przepisów prawa i etyki w realizacji zadań zawodowych
SPO.04.3. Pielęgnowanie dziecka zdrowego
SPO.04.03-JM 01 Pielęgnowanie dziecka zdrowego
SPO.04.03-JM 02 Zapobieganie chorobom wieku dziecięcego
SPO.04.4. Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
SPO.04.04-JM 01 Choroby wieku dziecięcego
SPO.04.04-JM 02 Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
SPO.04.5. Wychowanie i edukowanie dziecka
SPO.04.05-JM 01 Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości dziecka
SPO.04.05-JM 02 Opiekowanie się dzieckiem z trudnościami wychowawczymi
SPO.04.05-JM 03 Metodyka pracy indywidualnej i grupowej opiekunki dziecięcej
SPO.04.6. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
SPO.04.06-JM 01 Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez integrację rytmiki, słowa i ruchu.
SPO.04.06-JM 02 Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych
MED.08.7. Język obcy zawodowy
MED.08.07 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia.Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka - odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Do zadań opiekunki należy również prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy dla wieku dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu.Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi). Opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki opiekunki dziecięcej

Podstawowe zadania zawodowe opiekunki dziecięcej w Polsce to:

  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
  • wykonywanie codziennych czynności związanych z pielęgnacją dziecka,
  • dbanie o prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków oraz wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Zadania zawodowe opiekunki dziecięcej sprowadzają się przede wszystkim do sprawowania fachowej opieki nad małymi dziećmi od 0 do 4 roku życia. Zadaniem takiej specjalistki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb. Odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Opiekunka dziecięca to bardzo odpowiedzialny zawód i właśnie odpowiedzialność jest w nim najważniejszą cechą. Opiekunka sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i zdrowiem dziecka, ma też wpływ na jego wychowanie i kształtowanie osobowości. Musi wzbudzać zaufanie rodziców, którzy oddają pociechę pod jej skrzydła, ale także samych dzieci. Musi lubić kontakt z dziećmi w różnym wieku i potrafić nawiązać z nimi swobodną relację - przy użyciu środków werbalnych i niewerbalnych. Istotne jest indywidualne podejście do każdego malucha, zrozumienie potrzeb, rozpoznanie tempa rozwoju, cech charakteru, a także ewentualnych lęków i problemów. Opiekunka dziecięca musi być osobą cierpliwą, opanowaną, spostrzegawczą i energiczną. Jeśli będzie zajmowała się więcej niż jednym dzieckiem przyda się również podzielność uwagi, elastyczność i refleks. Charakter pracy opiekunki może być różny w zależności od miejsca zatrudnienia. Mogą to być żłobki, ośrodki, domy opieki, szpitale i hospicja. Opiekunka może odpowiadać za dzieci zdrowe, ale też chore, niepełnosprawne lub pozbawione rodzin. Praca w domach dziecka wymaga większej odporności psychicznej, a także większego zaangażowania, bowiem w takiej placówce opiekunka w pewnym sensie zastępuje dziecku rodziców. Specyficzne predyspozycje psychiczne są też niezbędne w pracy z dziećmi chorymi. Opiekunka dziecięca może znaleźć zatrudnienie również u osób prywatnych - jako niania, zajmując się dzieckiem w jego domowym środowisku podczas nieobecności rodziców.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Opiekunka dziecięca edukacja i zarobki
Opiekunka dziecięca edukacja i zarobki
Wielu rodziców staje pod przymusem wynajęcia opiekunki dziecięcej. Nie jest to dla nich łatwa decyzja, gdyż ciężko na tyle mocno zaufać zupełnie obcej osobie, by powierzyć jej swojego ukochanego malucha pod opiekę.
Opiekunka dziecięca - plusy i minusy zawodu
Opiekunka dziecięca - plusy i minusy zawodu
Małe dzieci wymagają czasochłonnej i wszechstronnej opieki ze strony dorosłych. Niestety współcześnie większość rodziców nie ma możliwości pozostawania z dzieckiem aż do czasu jego pójścia do szkoły.