Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik BHP  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Technik BHP to specjalista, który zajmuje się kontrolą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych i organizacjach. Jego głównym zadaniem jest ocena stopnia zagrożenia oraz zawodowego ryzyka spowodowanego czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, na które narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w miejscu pracy. Technik BHP analizuje również możliwość wystąpienia wypadku na terenie firmy, a w razie podobnego zdarzenia ustala jego przyczyny. Prowadzi także szkolenia dla pracowników. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie pracownikom optymalnych warunków do wykonywania codziennych obowiązków poprzez zminimalizowanie ilości szkodliwych czynników w miejscu pracy, profilaktykę chorób zawodowych i zapobieganie wypadkom czy nieprzewidzianym sytuacjom, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

Nauka w zawodzie technika BHP trwa 1,5 roku.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobota (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Zajęcia technika BHP w mieście Warszawa są prowadzone w układzie wieczorowym lub weekendowym. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku technik BHP realizowane są następujące moduły:

BPO.01.1. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.1. - JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
BPO.01.1. - JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
BPO.01.1. - JM.03. Stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych
BPO.01.1. - JM.04. Identyfikowanie czynników środowiska pracy
BPO.01.1. - JM.05. Przewidywanie i prognozowanie skutków zagrożeń występujących podczas prac transportowych i budowlanych
BPO.01.2. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania BHP
BPO.01.2. JM 01 Stosowanie przepisów prawa pracy
BPO.01.2 JM 02 Sporządzanie regulaminów oraz instrukcji stanowiskowych zgodnych z przepisami BHP
BPO.01.2. - JM.03. Dobieranie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
BPO.01.3. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
BPO.01.3- JM 01 Ergonomia w procesie pracy
BPO.01.4. Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO 01.04- JM 01 Posługiwanie się dokumentacją techniczną
BPO 01.04 - JM 02 Stosowanie przepisów prawa w zakresie organizowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy
BPO.01.5. Ocena ryzyka zawodowego
BPO.01.5.- JM 01 Klasyfikowanie zagrożeń na poszczególnych stanowiskach
BPO.01.5.- JM 02 Ocena ryzyka zagrożeń zawodowymi na stanowiskach pracy
BPO.01.6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
BPO.01.06 - JM 01 Ocenianie zdarzenia wypadku przy pracy i choroby zawodowej
BPO.01.06- JM 02 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
BPO.01.7 Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.7 JM 01 Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.8. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • dwa zdjęcia,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki technika BHP

Podstawowe zadania zawodowe technika BHP w Polsce to:

 • ocena stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestnictwo w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania zawodowe technika BHP dotyczą sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad oraz norm związanych zarówno z higieną, jak i bezpieczeństwem pracy, m.in. w instytucjach oraz różnego rodzaju firmach. Ponadto technik BHP kontroluje poziomu szkodliwości warunków, w jakich pracują osoby zatrudnione oraz pomaga wprowadzić procedury, które minimalizują ryzyko niebezpiecznych wypadków. Jest również odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Technik BHP to bardzo stabilny i przyszłościowy zawód. Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by jego podwładni zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Technicy prowadzą zarówno wstępne szkolenia BHP (dla nowozatrudnionych osób, przed dopuszczeniem ich do pracy na danym stanowisku), jak i okresowe (mające na celu usystematyzowanie wiedzy u osób już zatrudnionych oraz uzupełnienie wiadomości o nowe przepisy). Zatrudniając technika BHP przedsiębiorca nie naraża się na płacenie kar czy odszkodowań związanych z niewłaściwym przygotowaniem miejsca pracy. Dlatego wykwalifikowany specjalista bez problemu znajdzie zatrudnienie w firmach czy organizacjach z wydzielonym działem higieny i bezpieczeństwa pracy. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa może wykonywać swoje obowiązki na cały etat lub na część etatu. Technik BHP może również założyć własną działalność gospodarczą i rozwijać karierę jako doradca lub konsultant. Praca technika BHP wymaga bycia na bieżąco z przepisami i podnoszenia zawodowych kwalifikacji. Ze względu na kontakt z ludźmi liczą się predyspozycje społeczne i interpersonalne - komunikatywność, otwartość, cierpliwość, opanowanie, a także umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i ciekawy. Bardzo ważna jest również odpowiedzialność, spostrzegawczość, podzielność uwagi oraz wyobraźnia przestrzenna.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Pierwsza pomoc - od czego zacząć?
Pierwsza pomoc - od czego zacząć?
We współczesnym świecie lawinowo rośnie liczba wypadków i nieprzewidzianych zdarzeń zaskakujących nas wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewamy.