Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Asystent osoby niepełnosprawnej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi rehabilitacyjne oraz opiekuńcze osobom niepełnosprawnym. Stanowisko to wymaga opracowania i realizacji programu rehabilitacyjnego zarówno w przeznaczonej do tego placówce, jak i w domu podopiecznego. Codzienne obowiązki obejmują również doradztwo w zakresie usług medycznych.

Jego pomoc sprowadza się nie tylko do sfery zdrowotnej oraz spraw oficjalnych, ale wnika również w życie prywatne. Wsparcie konieczne jest w codziennych sytuacjach, takich jak obsługa konta bankowego, opieka nad dziećmi, zakupy, organizacja czasu wolnego czy wakacji. Zadaniem asystenta jest usunięcie z życia osoby niepełnosprawnej wszelkich możliwych barier, pobudzenie jej do aktywności i podniesienie ogólnego komfortu życia.

Nauka w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej trwa 1 rok.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16:00 - 21:00
sobota (lub niedziela) w godz. 8:00 - 17:45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8:00 - 17:45

Program nauczania

Absolwent kursu asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji; świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego; wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywowanie jej do aktywności społecznej i zawodowej.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej realizowane są następujące moduły:

SPO.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.01.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
SPO.01.1.- JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
SPO.01.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.01.2. - JM 01 Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
SPO.01.2- JM 02 Stosowanie przepisów prawa dotyczących pracy socjalnej
SPO.01.2.- JM.03. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pracy socjalnej
SPO.01.2.- JM.04 Posługiwanie się językiem migowym
SPO.01.3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających osobie niepełnosprawnej
SPO.01.3.- JM 01 Posługiwanie się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
SPO.01.3.- JM 02 Rozpoznawanie problemów funkcjonalnych podopiecznego
SPO.01.3.- JM 03 Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby chorej i niesamodzielnej
SPO.01.3.- JM 04 Stosowanie zasad komunikacji interpersonalnej
SPO.01.4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
SPO.01.4.- JM 01 Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.01.4.- JM.02 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
SPO.01.4.- JM 03 Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
SPO.01.5. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
SPO.01.5.- JM 01 Planowanie prac opiekuńczo - wspierających
SPO.01.5. - JM 02 Wykonywanie czynności opiekuńczo - wspierających
SPO.01.6. Język obcy zawodowy
SPO.01.6 - JM.01 Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki asystenta osoby niepełnosprawnej

Podstawowe zadania zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce to:

  • organizowanie prac opiekuńczo – wspierających osoby niepełnosprawnej,
  • wykonywanie czynności opiekuńczych,
  • aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej.

Zadania zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczą przede wszystkim opieki nad osobami po wypadkach, bądź osobami, które od urodzenia zmagają się z ograniczoną koordynacją ruchową. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych oraz integracji ze środowiskiem. Osoba na tym stanowisku diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych i komunikacyjnych. W swojej pracy pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Planuje
i kontroluje indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej jest niezwykle satysfakcjonująca, ale też bardzo odpowiedzialna i niełatwa. Osoba ją wykonująca jest jednocześnie psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, musi również dysponować obszerną wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem pracy asystenta jest zaspokojenie biologicznych, psychicznych i społecznych potrzeb osoby niepełnosprawnej, co wymaga także współdziałania z rodziną podopiecznego. Kandydaci do tego zawodu muszą cechować się wyjątkową empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, a także siłą fizyczną. Trzeba zdawać sobie sprawę z koniecznych poświęceń, na przykład niesienia pomocy o różnych porach dnia. Dlatego pracę tę podejmują zwykle osoby, które czują powołanie, by pomagać innym. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest bardzo potrzebny, istnieją też duże możliwości zatrudnienia - stwarzają je jednostki samorządowe, organizacje oraz fundacje działające na rzecz niepełnosprawnych.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

słuchacze kierunku terapia zajęciowa ze swoimi podopiecznymi podczas praktyk

Na naszym blogu

Jak aktywizować osobę podopieczną?
Jak aktywizować osobę podopieczną?
Podczas opieki nad osobami chorymi na demencję nie można zapominać o ciągłej aktywizacji pacjenta, dzięki której ma szansę na pozostanie dłużej sprawnym.