Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Asystent osoby niepełnosprawnej  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi rehabilitacyjne oraz opiekuńcze osobom niepełnosprawnym. Stanowisko to wymaga opracowania i realizacji programu rehabilitacyjnego zarówno w przeznaczonej do tego placówce, jak i w domu podopiecznego. Codzienne obowiązki obejmują również doradztwo w zakresie usług medycznych.

Jego pomoc sprowadza się nie tylko do sfery zdrowotnej oraz spraw oficjalnych, ale wnika również w życie prywatne. Wsparcie konieczne jest w codziennych sytuacjach, takich jak obsługa konta bankowego, opieka nad dziećmi, zakupy, organizacja czasu wolnego czy wakacji. Zadaniem asystenta jest usunięcie z życia osoby niepełnosprawnej wszelkich możliwych barier, pobudzenie jej do aktywności i podniesienie ogólnego komfortu życia.

Nauka w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej trwa 1 rok.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie zaocznym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Absolwent kursu asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji; świadczenie opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego; wspieranie osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej oraz motywowanie jej do aktywności społecznej i zawodowej.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Przygotowanie do pracy z osobą niepełnosprawną
MZ.01.JM.01. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01.JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.03. Stosowanie wiedzy psychologicznej i socjologicznej w pracy z osobą niepełnosprawną
MZ.01.JM.04. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
MZ.01.JM.05. Posługiwanie się językiem migowym
MZ.01.JM.06. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MZ.02. Wykonywanie czynności opiekuńczych
MZ.02.JM.01. Elementy anatomii, fizjologii i patologii
MZ 02.JM.02. Zaburzenia psychosomatyczne człowieka
MZ.02.JM.03. Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
MZ.02.JM.04. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i higienicznych i opiekuńczych
MZ.03. Aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej
MZ.03.JM.01. Kompleksowa rehabilitacja i usprawnianie ruchowe
MZ.03.JM.02. Przygotowanie do samoopieki
MZ.03.JM.03. Metodyka organizacji czasu wolnego, terapia zajęciowa
MZ.04. Organizowanie prac opiekuńczo – wspierających osoby niepełnosprawnej
MZ.04.JM.01. Organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną
MZ.04.JM.02. Udzielanie wsparcia osobie niepełnosprawnej współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym
MZ.04.JM 03. Stosowanie przepisów prawa o pomocy społecznej i ochronie osób chorych i niepełnosprawnych
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka może odbywać się w systemie szkoły policealnej lub kursów kwalifikacyjnych i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki asystenta osoby niepełnosprawnej

Podstawowe zadania zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce to:

  • organizowanie prac opiekuńczo – wspierających osoby niepełnosprawnej,
  • wykonywanie czynności opiekuńczych,
  • aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej.

Zadania zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczą przede wszystkim opieki nad osobami po wypadkach, bądź osobami, które od urodzenia zmagają się z ograniczoną koordynacją ruchową. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych oraz integracji ze środowiskiem. Osoba na tym stanowisku diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych i komunikacyjnych. W swojej pracy pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Planuje
i kontroluje indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej jest niezwykle satysfakcjonująca, ale też bardzo odpowiedzialna i niełatwa. Osoba ją wykonująca jest jednocześnie psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, musi również dysponować obszerną wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem pracy asystenta jest zaspokojenie biologicznych, psychicznych i społecznych potrzeb osoby niepełnosprawnej, co wymaga także współdziałania z rodziną podopiecznego. Kandydaci do tego zawodu muszą cechować się wyjątkową empatią, cierpliwością, odpowiedzialnością, a także siłą fizyczną. Trzeba zdawać sobie sprawę z koniecznych poświęceń, na przykład niesienia pomocy o różnych porach dnia. Dlatego pracę tę podejmują zwykle osoby, które czują powołanie, by pomagać innym. Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest bardzo potrzebny, istnieją też duże możliwości zatrudnienia - stwarzają je jednostki samorządowe, organizacje oraz fundacje działające na rzecz niepełnosprawnych.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

słuchacze kierunku terapia zajęciowa ze swoimi podopiecznymi podczas praktyk

Na naszym blogu

Jak aktywizować osobę podopieczną?
Jak aktywizować osobę podopieczną?
Podczas opieki nad osobami chorymi na demencję nie można zapominać o ciągłej aktywizacji pacjenta, dzięki której ma szansę na pozostanie dłużej sprawnym.