Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl


ROK SZKOLNY  2022/2023


ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INTERNET

Collegium Szkoła Służb Medycznych Collegium SzkołaSłużb Medycznych i Społecznych

 

OPŁATA REKRUTACYJNA:

  • nauka w trybie zaocznym (do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ), opłata wpisowa: 100,00 zł
  • nauka w trybie dziennym i  stacjonarnym (do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹ, opłata wpisowa: 100,00 zł

Opłatę rekrutacyjną należy dokonywać na indywidualne konto bankowe, które zostanie wygenerowane po złożeniu przez kandydata dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

CZESNE:

1. Kandydatów informujemy, że w ramach uruchomionego programu Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych od roku szkolnego 2021/2022  nauka w szkołach policealnych na wszystkich kierunkach  jest nieodpłatna (z zastrz. pkt.2).

2. Kształcenie cudzoziemców:

Z nieodpłatnej nauki w ramach programu Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych mogą również skorzystać cudzoziemcy wymienieni w ust. 3 art. 165 ustawy Prawo oświatowe ((t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.). Cudzoziemcy nie spełniejący warunków określonych ustawą mogą pobierać naukę na warunkach odpłatności. Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego na wybranym kierunku  można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

3. Kursy kwalifikacyjne:

Wysokość czesnego za udział w kursach kwalifikacyjnych jest uzależniona od kwalifikacji. Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły.  Telefonicznie, bądź mailowo.