Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Protetyk słuchu  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Protetyk słuchu to osoba, która pracuje z osobami niedosłyszącymi oraz pacjentami z podejrzeniem niedosłuchu. Jego główne zadanie to zdiagnozowanie ubytku słuchu, a następnie dobór odpowiedniego urządzenia wspomagającego słyszenie, dopasowanie wkładek usznych oraz sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Protetyk słuchu może współpracować z lekarzem otolaryngologiem.

Nauka w zawodzie protetyka słuchu trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

 

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
sobot (lub niedziela) w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO  TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Osoba wykształcona jako protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci; analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie; sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych; wykonywania odlewu ucha; produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego; prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku protetyk słuchu realizowane są następujące moduły:

MED.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.05.1. JM.01 Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MED.05.1.-JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MED.05.2. Podstawy protetyki słuchu
MED.05.2. JM 01 Stosowanie przepisów prawa w realizacji zadań zawodowych
MED.05.2. JM 02 Prowadzenie działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia
MED.05.2. JM 03 Stosowanie technologii informacyjnych w działalności zawodowej
MED.05.2. JM 04 Posługiwanie się językiem migowym
MED.05.3. Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii słuchu
MED.05.3. JM.01 Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu słuchu
MED.05.3. JM.02 Zastosowanie zasad audiofonologii w pracy zawodowej
MED.05.4. Wykonywanie badań słuchu oraz analizowanie i ocenianie ich wyników na potrzeby protezowania słuchu
MED.05.4-JM 01 Wykorzystanie akustyki i psychoakustyki w protetyce słuchu
MED.05.4-JM 02 Wykonywanie badań słuchu u dzieci i dorosłych
MED.05.5. Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
MED.05.5-JM 01 Analizowanie budowy i działania aparatów słuchowych
MED.05.5-JM 02 Modelowanie przestrzenne w otoplastyce
MED.05.5-JM 03 Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
MED.05.6. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych
MED.05.6.-JM 01 Opieka audioprotetyczna w zakresie potrzeb pacjenta po zaopatrzeniu protetycznym
MED.05.7. Język obcy zawodowy
Praktyki zawodowe

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki protetyka słuchu

Podstawowe zadania zawodowe protetyka słuchu w Polsce to:

  • wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci,
  • dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie,
  • opieka audioprotetyczna nad pacjentem i rodziną,
  • analizowanie wyników badań słuchu na potrzeby protezowania.

Osoba zatrudniona na stanowisku protetyka słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. W codziennej pracy obsługuje specjalistyczną aparaturę do pomiarów akustycznych, interpretuje wyniki przeprowadzonych badań oraz wykonuje wkładki uszne i obudowy do aparatów wewnątrzusznych na podstawie odlewu ucha. W swojej pracy jest również zobowiązana do prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Stopniowe pogarszanie się słuchu obserwowane jest we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach i zaliczane do szeregu współczesnych chorób cywilizacyjnych. To zła wiadomość, ale jednocześnie zawodowa przyszłość dla specjalistów zajmujących się protetyką słuchu. Wykwalifikowani fachowcy bez problemu znajdują zatrudnienie w przychodniach, klinikach, gabinetach i placówkach terapeutycznych, na specjalistycznych oddziałach leczenia niedosłuchu, a także w pracowniach serwisujących sprzęt audioprotetyczny oraz w przedszkolach dla dzieci niedosłyszących. W zawodzie protetyka słuchu, oprócz specjalistycznych umiejętności, liczą się wysokie zdolności manualne, a także umiejętność w pracy z pacjentem. Cierpliwość, otwartość i łagodne usposobienie sprawdzą się zwłaszcza w kontaktach z dziećmi oraz seniorami, którzy stanowią liczną grupę pacjentów protetyka słuchu.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Protetyk słuchu proces i cele edukacji
Protetyk słuchu proces i cele edukacji
Protetyk słuchu diagnozuje niedosłuch, w tym celu wykonuje badania audiometryczne. Na podstawie badania dobiera aparat słuchowy, który odpowiada indywidualnym preferencjom pacjenta.