Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Protetyk słuchu  

 

Szkoła bezpłatna -  Czesne 0 zł

Protetyk słuchu to osoba, która pracuje z osobami niedosłyszącymi oraz pacjentami z podejrzeniem niedosłuchu. Jego główne zadanie to zdiagnozowanie ubytku słuchu, a następnie dobór odpowiedniego urządzenia wspomagającego słyszenie, dopasowanie wkładek usznych oraz sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Protetyk słuchu może współpracować z lekarzem otolaryngologiem.

Nauka w zawodzie protetyka słuchu trwa 2 lata.

Zajęcia są przeprowadzane w trybie stacjonarnym, ale istnieje możliwość wyboru dogodnego układu zajęć:

 

Układy zajęć
Wieczorowy - weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
piątek w godz. 16.00 - 21.00
soboty w godz. 8.00 - 17.45
Weekendowy CO DRUGI TYDZIEŃ
sobota, niedziela w godz. 8.00 - 17.45

Program nauczania

Osoba wykształcona jako protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci; analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania; dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie; sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych; wykonywania odlewu ucha; produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego; prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku protetyk słuchu realizowane są następujące moduły:

MZ.01. Kompetencje ogólnozawodowe
MZ.01. JM.01. Udzielanie pierwszej pomocy
MZ.01. JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej
MZ.01. JM.03. Nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych
MZ.01. JM.04. Posługiwanie się językiem migowym
MZ.01. JM.05. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MZ.01. JM.06. Charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka
MZ.01. JM.07. Posługiwanie się technologii informatyczną
MZ.02. Wykonywanie badań słuchu
MZ.02.JM.01. Charakteryzowanie zagadnień z fizjopatologii narządu słuchu
MZ.02.JM.02. Wykonywanie badań słuchu
MZ.02.JM.03. Rozróżnianie pojęć z zakresu akustyki i psychoakustyki
MZ.03. Dopasowanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
MZ.03.JM.01. Charakteryzowanie budowy i działania aparatów słuchowych
MZ.03.JM.02. Dobieranie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
MZ.04. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentem i jego rodziną
MZ.04.JM.01. Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad pacjentem
MZ.04.JM.03. Produkowanie wkładek i serwisowanie aparatów słuchowych
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie Szkoły)

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Najważniejsze obowiązki protetyka słuchu

Podstawowe zadania zawodowe protetyka słuchu w Polsce to:

  • wykonywanie badań słuchu u dorosłych i dzieci,
  • dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie,
  • opieka audioprotetyczna nad pacjentem i rodziną,
  • analizowanie wyników badań słuchu na potrzeby protezowania.

Osoba zatrudniona na stanowisku protetyka słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. W codziennej pracy obsługuje specjalistyczną aparaturę do pomiarów akustycznych, interpretuje wyniki przeprowadzonych badań oraz wykonuje wkładki uszne i obudowy do aparatów wewnątrzusznych na podstawie odlewu ucha. W swojej pracy jest również zobowiązana do prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Stopniowe pogarszanie się słuchu obserwowane jest we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach i zaliczane do szeregu współczesnych chorób cywilizacyjnych. To zła wiadomość, ale jednocześnie zawodowa przyszłość dla specjalistów zajmujących się protetyką słuchu. Wykwalifikowani fachowcy bez problemu znajdują zatrudnienie w przychodniach, klinikach, gabinetach i placówkach terapeutycznych, na specjalistycznych oddziałach leczenia niedosłuchu, a także w pracowniach serwisujących sprzęt audioprotetyczny oraz w przedszkolach dla dzieci niedosłyszących. W zawodzie protetyka słuchu, oprócz specjalistycznych umiejętności, liczą się wysokie zdolności manualne, a także umiejętność w pracy z pacjentem. Cierpliwość, otwartość i łagodne usposobienie sprawdzą się zwłaszcza w kontaktach z dziećmi oraz seniorami, którzy stanowią liczną grupę pacjentów protetyka słuchu.

Dlaczego warto wybrać szkołę Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, szkoła Collegium będzie strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Na naszym blogu

Protetyk słuchu proces i cele edukacji
Protetyk słuchu proces i cele edukacji
Protetyk słuchu diagnozuje niedosłuch, w tym celu wykonuje badania audiometryczne. Na podstawie badania dobiera aparat słuchowy, który odpowiada indywidualnym preferencjom pacjenta.