Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Opiekun medyczny

Kurs kwalifikacyjny na opiekuna medycznego trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
MS.04. Świadczenie
usług opiekuńczych
osobie chorej i
niesamodzielnej
weekendowy 9,5 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
230
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy z zagranicy, zabiegają o nich placówki medyczne i społeczne. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie opiekun medyczny w formie szkolnej trwa 1 rok, a kurs tylko 3 m-ce. Jeżeli rozpoczniesz kurs od września, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciągu roku jesteś w stanie zdobyć nawet dwa lub trzy zawody. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np.: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, czy też opiekun w domu pomocy społecznej.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Zarówno w Polsce, jak i w Europie odnotowujemy wysoką liczbę osób starszych, schorowanych i niesamodzielnych, dlatego specjaliści z sektora ochrony zdrowia są stale poszukiwani. Opiekun medyczny to zawód przyszłościowy, ale i bardziej uniwersalny w porównaniu z innymi kierunkami medycznymi. Kwalifikuje on do pracy z osobami, które wymagają opieki stałej lub czasowej. Zatrudnienie można znaleźć u osób prywatnych, w szpitalach, przychodniach, hospicjach, w domach opieki społecznej, a także sanatoriach. Zdobyte umiejętności stanowią bazę wszystkich zawodów medycznych - łatwo można zdobyć specjalizację (np. w opiece nad niepełnosprawnymi) lub przekwalifikować się (np. na higienistkę stomatologiczną), uzupełniając swoje wykształcenie. W zawodzie opiekuna najważniejsza jest cierpliwość, empatia i umiejętność nawiązywania bliskich relacji, która umożliwia rozpoznanie problemów podopiecznego i opracowanie planu ich rozwiązania. Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. W swojej pracy jest zobligowany do podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną. Zadania zawodowe osoby na tym stanowisku dotyczą również konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów.

Program nauczania

W szkole jest realizowany autorski program nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W toku nauki na kierunku opiekun medyczny realizowane są następujące moduły:

KWALIFIKACJA MS.04.

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niepełnosprawnej

MZ.01. Podejmowanie działalności w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.01. Posługiwanie się technologią informatyczną
MZ.01.JM.02. Stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia
MZ.01.JM.03. Stosowanie wiedzy psychologicznej i socjologicznej w pracy z osobą niepełnosprawną
MZ.01.JM.04. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
MZ.01.JM.05. Posługiwanie się językiem migowym
MZ.01.JM.06. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
MZ.02. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
MZ.02.JM.01. Określanie psychofizycznych aspektów zdrowia i choroby
MZ.02.JM.02. Zaburzenia psychosomatyczne człowieka
MZ.03. Pielęgnowanie osoby chorej i niesamodzielnej
MZ.03.JM.01. Planowanie i organizowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
MZ.03 JM.02. Wykonywanie czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych
MZ.04. Aktywizowanie podopiecznego do samodzielności życiowej
MZ.04.JM.01. Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej
MZ.04.JM.02. Organizowanie systemu wsparcia - Współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym
MZ.04.JM.03. Stosowanie przepisów prawa o pomocy społecznej i ochronie osób chorych i niepełnosprawnych
MZ.04.JM.04. Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej - Przygotowanie do samoopieki
MZ.04.JM.05. Aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej- Metodyka organizacji czasu wolnego, terapia zajęciowa
MZ.04.JM.06. Kompleksowa rehabilitacja i usprawnianie ruchowe
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z kwalifikacji MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Osoby legitymujące się wykształceniem średnim uzyskują również dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny. Jeżeli uczestnik kursu nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły,
  • oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia),
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową),
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu