Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Asystent osoby niepełnosprawnej - perspektywy zawodowe

Niepełnosprawność jest stanem, który znacząco utrudnia pacjentowi funkcjonowanie w społeczeństwie i często czyni z codziennych czynności problemy trudne do samodzielnego rozwiązania. W znacznej części przypadków możliwe jest samodzielne funkcjonowanie niepełnosprawnego, który wymaga jednak pomocy w pokonywaniu barier spowodowanych jego chorobą. W 1993 roku ONZ uchwaliło dokument poświęcony prawom osób niepełnosprawnych pt."Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych". Akt ten analizował różne dziedziny życia, skupiając się na zapewnieniu godnego funkcjonowania chorego niezależnie od stopnia upośledzenia ruchowego czy umysłowego. Wskazywał także na konieczność dostępnej i taniej asystentury, która powinna wspierać w dążeniu do samodzielności. Dlatego asystent jest osobą, która pomaga niepełnosprawnemu funkcjonować w społeczeństwie wzmacniając wiarę osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Zajęcia kształcące studentów tego kierunku odbywają się w zespole szkół policealnych Collegium w Warszawie. Nauka w szkole służb medycznych trwa rok i zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zajęcia prowadzone są w dogodnym systemie wieczorowym lub zaocznym, co pozwala łączyć naukę z pracą. Atrakcyjne czesne, które można rozłożyć na raty pozwala na zdobycie nowych kompetencji w przystępnej cenie. Dzięki zajęciom praktycznym po ukończeniu studium medycznego studenci będą mieli niezbędne kompetencje i doświadczenie z pacjentami, aby spróbować swoich sił w pracy w wyuczonym zawodzie.

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych studenci posiądą wiedzę z zakresu współtworzenia programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w takim stopniu, aby mogli odpowiednio doradzić w zakresie usług medycznych i rehabilitacyjnych dopasowanych do pacjenta. Asystent wspomaga także osobę niepełnosprawną w przekwalifikowaniu zawodowym lub pomaga jej w przezwyciężeniu problemów w pracy wynikający z niepełnosprawności. Jako osoba wspomagająca pacjenta w życiu społecznym, asystent będzie odpowiedzialny za wspieranie osoby niepełnosprawnej w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, a także pomoc w eliminacji barier w takiej komunikacji. Asystent osoby niepełnosprawnej jest człowiekiem wspierającym chorego w każdym aspekcie życia. Pomaga pokonać wszelkie bariery, które chory napotyka: psychologiczne, społeczne, architektoniczne i komunikacyjne. Asystent animuje czas wolny pacjenta zachęcając go do aktywności, a także atrakcyjnie organizując mu czas. Należy pamiętać, że wiele zależy od woli pacjenta i to on decyduje jakie ma wymagania wobec swojego pomocnika.

Moduły realizowane w toku nauki

Nauka w szkole policealnej podzielona jest na kilka modułów kształcenia, z którymi muszą zapoznać się studenci pragnący uzyskać kwalifikacje zawodowe. W bloku ogólnym przygotowującym do pracy z osobą niepełnosprawną studenci poznają zasady pierwszej pomocy oraz niezbędne przepisy prawa, które pomogą na rynku pracy zarówno im, jak i podopiecznym. Duży nacisk kształcenia położony jest na umiejętności komunikacyjne. Studenci poznają język migowy oraz język angielski, a także będą edukowani w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. W przypadku pacjentów z niepełnosprawnością dużego stopnia konieczne będzie wykonywanie większej ilości czynności opiekuńczych mających na celu zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Przyszli opiekunowie zostaną stosownie przeszkoleni tak, aby jak najlepiej potrafili wspomagać pacjenta.

Prowadzone zajęcia z podstaw przedsiębiorczości pomogą opiekunowi wyjaśnić osobie niepełnosprawnej jak odnaleźć się na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa takich osób jest często przepustką do kontaktów ze społeczeństwem, które są przecież potrzebą każdego człowieka. Opiekunowie w czasie nauki w studium medycznym zrozumieją istotę organizacji prac opiekuńczo-wspierających pacjentów. Należy pamiętać, że takie czynności są bardzo zróżnicowane w zależności od stanu i potrzeb osoby niepełnosprawnej. Studenci nauczą się wykonywać swoje wszelkie obowiązki z należnym szacunkiem do pacjenta, zrozumieniem jego trudności i wykorzystywaniem w pełni jego możliwości do samodzielnej egzystencji. Wszystkie zajęcia będą realizowane zarówno w formie teoretycznej, jak i podczas praktyki zawodowej, aby studenci potrafili korzystać z nabytej wiedzy w warunkach swojej codziennej pracy.

Perspektywy zawodowe

Funkcja asystenta opiera się na pracy 1:1 z konkretnym pacjentem, którym dany opiekun się zajmuje. Czasami asystenci pełnią też funkcję pomocniczą podczas zajęć w świetlicach terapeutycznych lub można ich jednorazowo poprosić o pomoc w zakładach opieki zdrowotnej. W praktyce tylko praca z jednym pacjentem pozwala w pełni realizować cele zawodowe opiekuna medycznego, tak aby dbał on o rozwój swojego pacjenta w podejściu holistycznym. Praca jest trudna, ale bardzo satysfakcjonująca dla osób, które w swoim życiu kierują się empatią i troską o drugiego człowieka.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.