Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jak zdobyć kwalifikacje do zawodu technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny to zawód pozwalający na podjęcie pracy w aptece bez konieczności ukończenia studiów wyższych w zakresie farmacji. Jest to osoba współpracująca z farmaceutą, pozostająca pod jego nadzorem, a jednak ciesząca się dość dużą swobodą zawodową. Technik farmaceutyczny ma prawo sprzedaży większości leków oraz sporządzania i przygotowywania leków recepturowych.

Jak zdobyć kwalifikacje do zawodu

Aby zostać pełnoprawnym technikiem farmaceutycznym należy skończyć dedykowane ku temu szkolenia. Najczęściej miejscem tego typu zajęć jest Zespół Szkół Policealnych. Warszawa na przykład posiada wiele szkół tego typu, wśród nich wyróżnia się Collegium Szkoła Służb Medycznych. Posiada ona w swojej ofercie dwuletnie studium przeznaczone dla osób pragnących zdobyć zawód technika farmaceutycznego. Warunkiem przyjęcia do Szkoły Służb Medycznych jest przedłożenie w sekretariacie szkoły świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie, wystawione przez lekarza medycyny pracy, o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym kierunku. Cztery semestry kształcenia zakończone są egzaminem potwierdzającym nabycie umiejętności w zakresie zawodu technik farmaceutyczny. Po skończeniu naszego studium medycznego absolwenci muszą odbyć dwa lata praktyki w aptece, to ostatecznie nada im prawo do wykonywania wyuczonego zawodu.

Cele kształcenia w zawodzie Technik Farmaceutyczny

Najistotniejszymi celami kształcenia w Zespole Szkół Policealnych w Warszawie jest jak najlepsze przygotowanie do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego. Głównym celem jest nauka sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz wykonywania czynności związanych ze sprzedażą produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Dodatkowo absolwenci studium medycznego będą mieli kompetencje do uczestniczenia w analizach oraz procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Technik Farmaceutyczny - czego dowiesz się uczęszczając do studium medycznego

W ciągu czterech semestrów nauki w Szkole Służb Medycznych słuchaczom przekazana jest bardzo duża dawka niezbędnej w zawodzie wiedzy. Najogólniej rzecz ujmując, całość materiału podzielona została na siedem modułów realizowanych w toku nauki. Pierwszy z nich dotyczy kompetencji ogólnozawodowych, jest to między innymi nauka udzielania pierwszej pomocy, podstawy przepisów prawa i ekonomii stosowanych w zakresie ochrony zdrowia, anatomia, informatyka oraz języki migowy i angielski w zakresie zawodowym. W ramach tego modułu słuchacze dowiedzą się także jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Nauka w drugim module to zajęcia dotyczące kontaktów z klientem czyli udzielanie porady farmaceutycznej i informacji o lekach. Dwa kolejne moduły poświęcone zostały nauce sporządzania i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także przeprowadzania analizy i kontroli tych produktów.
Ciekawy jest też moduł prezentujący na czym polega prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Dzięki temu modułowi absolwenci studium medycznego będą potrafili zająć się sprzedażą zarówno w aptekach jak i różnego typu hurtowniach medycznych. W ramach nauki w Szkole Służb Medycznych słuchacze odbywają także praktyki zawodowe.

Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku Technik Farmaceutyczny

Osoby kończące Szkołę Służb Medycznych Collegium będą mogli z powodzeniem ubiegać się o pracę w placówkach prowadzących handel lekami i innymi środkami medycznymi. Głównym miejscem ich pracy będą więc apteki i punkty apteczne. W aptece technik farmaceutyczny ma prawo do sprzedaży większości leków,wyłączone są leki silnie działające i część leków psychotropowych. Może także wykonywać leki recepturowe takie jak zawiesiny, maści, czopki itp. Jest więc bardzo pomocny, aczkolwiek ciągle pozostaje pod kontrolą magistra farmacji. Nieco większa samodzielność może zyskać pracując w punkcie aptecznym gdzie po trzech latach pracy może zostać jego kierownikiem. Oprócz tego technik farmaceutyczny może pracować w firmach farmaceutycznych przygotowując leki i produkty o zastosowaniu medycznym. Ma możliwość pracy jako osoba kontrolująca i analizująca np skład leków. Przeciętne zarobki technika farmaceutycznego szacowane są na 3700 zł brutto

Kto może zostać Technikiem Farmaceutycznym

Warunkiem podstawowym jest ukończenie wybranego studium medycznego kształcącego w tym kierunku. Jednak oprócz tego warto też posiadać cechy ułatwiające pracę w zawodzie. Technik farmaceutyczny to osoba na co dzień pracująca z ogromną liczbą różnego rodzaju produktów, musi więc wykazać się bardzo dobrą pamięcią. Dodatkowo pamiętajmy, że rynek medyczny dynamicznie się rozwija, technik farmaceutyczny musi wciąż uczyć się nowych rzeczy. Jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie leków powinien być skrupulatny i uważny, wręcz drobiazgowo przestrzegający zasad i procedur działania. Ponadto pracując w aptece czy punkcie aptecznym styka się z klientami, osobami często chorymi i starszymi, musi więc niejednokrotnie wykazać się sporą dawką empatii i cierpliwości. Nie jest to więc praca łatwa, ale na pewno dająca wiele satysfakcji.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.