Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Sterylizacja sprzętu niezbędna w każdej placówce medycznej

Sterylizacja to jednostkowy proces technologiczny, polegający na zniszczeniu wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów. Sterylizacji można dokonać mechanicznie, fizycznie bądź chemicznie. Najczęściej używa się metod fizycznych. Prawidłowo wysterylizowany materiał jest jałowy – nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów, takich jak np. wirusy. Dlaczego sterylizacja jest tak istotna? Jeżeli chodzi o zagrożenie mikrobiologiczne, gabinet kosmetyczny niewiele różni się od medycznego gabinetu zabiegowego. I tu, i tam mają miejsce zabiegi, podczas których dochodzi do przerwania ciągłości skóry. Zarówno lekarzowi, jak i kosmetyczce zdarza się mieć kontakt z płynami ustrojowymi klienta. Taki stan rzeczy wiąże się z możliwością przeniesienia wielu groźnych patogenów.

Technik sterylizacji medycznej

Aby zajmować się zagadnieniem sterylizacji zawodowo, należy ukończyć odpowiednią szkołę medyczną. Szkoła Collegium Szkół Medycznych ma w swoich zasobach zawód technika sterylizacji. Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub zaocznym. Uczniowie mają do wyboru dogodne układy zajęć. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych. Może zajmować się kwalifikowaniem sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Jego zadaniem jest również przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod oraz urządzeń. Ponadto może zajmować się również kontrolą, a mianowicie przeprowadzać kontrole procesów dekontaminacji. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Nauka i praktyka

Nauka trwa jeden rok, podczas którego uczeń nabywa konkretne umiejętności w zakresie prowadzenia sterylizacji, dokumentacji medycznej oraz kontroli sprzętu. Program nauczania obejmuje zdobycie kompetencji ogólnozawodowych, w tym: udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia oraz działalności gospodarczej, nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy, język angielski zawodowy, anatomia, a także informatyka. W szkole policealnej na tym kierunku uczeń nauczy się również zasad funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i w chorobie w aspekcie wykonywania zadań zawodowych. Ponadto jego zadaniem jest wykonywanie dekontaminacji medycznej w podmiotach działalności leczniczej, w tym: przeprowadzanie mycia i dezynfekcji medycznej, wykonywanie sterylizacji medycznej oraz dokumentowanie procesów ciągu technologicznego.

Sterylizacja w praktyce

W szkole policealnej uczeń nie tylko uczy się teoretycznych zagadnień, ale również nabywa praktycznych umiejętności. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnej pracowni sterylizacji medycznej, zaś praktyki zawodowe w miejscach do tego przeznaczonych, w jednostkach które współpracują ze szkołą policealną. Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym słuchacz ma szansę na podjęcie pracy właśnie w tych miejscach. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. Szkoła kształcąca w zawodzie technik sterylizacji medycznej posiada odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne, sprzęt oraz kadrę.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.