Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Ortoptystka edukacja i prespektywy zawodowe

Zawód ortoptysty popularyzowany jest w Polsce od 30 lat, ale nadal dla wielu ta nazwa brzmi dość enigmatycznie. Ortoptysta jest osobą, która zawodowo zajmuje się specjalistycznym leczeniem schorzeń oczu związanych z funkcjonowaniem obuocznym. W zakresie jego zainteresowań leży terapia zeza oraz zaburzeń wzroku oraz rehabilitacja pacjentów po operacjach przywracających zbieżność oczu i urazach w obrębie oczodołu. Biorąc pod uwagę wysiłek jakiemu codziennie zostaje poddany wzrok ludzki, pomoc ortoptystów jest w wielu przypadkach koniecznością aby przywrócić prawidłowe działanie i zapewnić pacjentom komfort funkcjonowania. Korzystanie ze sprzętu elektronicznego, który zmusza oko do szybkiej akomodacji, nie sprzyja prawidłowemu widzeniu. U większości dzieci rozpoczynających naukę szkolną funkcjonowanie oczu jest w pewnym stopniu upośledzone, dlatego warto współpracować z ortoptystą, gdyż większość takich dysfunkcji u maluchów jest możliwa do skorygowania.

Przygotowanie do wykonywania zawodu

Zespół szkół policealnych w Warszawie oferuje czterosemestralne studium medyczne, które pozwala na zdobycie pełnych kompetencji uprawniających do pracy w zawodzie. Zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym, ale dogodne układy zająć pozwalają łączyć naukę z pracą. Atrakcyjne czesne nie stawia bariery ekonomicznej na drodze do tego interesującego zawodu. W trakcie zajęć na uczelni przyszłe ortoptystki i ortoptyści zdobędą wiedzę teoretyczną, aby w pełni rozumieć czynności zawodowe, które będą podejmować w późniejszej pracy. W planie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa, która pozwala sprawdzić wiedzę nabytą na zajęciach. Zajęcia prowadzone są w szkole służb medycznych i zakończone są egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych studenci nauczą się poprawnie prowadzić badania ortoptyczne oraz określone badania okulistyczne, które mogą wykonywać zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi. Związane z tym jest nabycie umiejętności dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych odpowiednich do wieku i stanu pacjenta. Ortoptystki zostaną także odpowiednio wyedukowane w zakresie prowadzania u pacjentów ćwiczeń korygujących zaburzenia widzenia obuocznego oraz ćwiczeń w niedowidzeniu. Jako przyszli przedstawiciele zawodu medycznego, który jest zawsze blisko pacjenta, studenci zostaną przeszkoleni w zakresie współpracy z lekarzem okulistą, zespołem terapeutycznym oraz, co najważniejsze, pacjentem. Mając na uwadze, że większość pacjentów ortoptystów jest dziećmi, zostaną oni przeszkoleni w komunikacji również z małoletnim pacjentem. Nawiązując do misji niesienia wiedzy w zakresie profilaktyki ortoptystycznej i okulistycznej, studenci posiądą niezbędne umiejętności, które pozwolą im także prowadzić działalność edukacyjną.

Moduły realizowane w toku nauki

Nauka w szkole służb medycznych w przypadku zawodu ortoptystki opiera się na trzech filarach: nauce badań i ćwiczeń ortoptycznych niezbędnych w codziennej pracy, nauczaniu na temat funkcjonowania organizmu człowieka oraz kompetencjach ogólnozawodowych. Podstawą pracy ortoptysty jest praca z pacjentem opierająca się na poprawnych diagnozach i wdrażaniu zależnych od nich terapii. Schorzenia, którymi zajmuje się ortoptysta są bardzo zróżnicowane. Należy pamiętać, że tylko terapia dedykowana specyfice pacjenta może odnieść skutek. Studenci rozwiną w tym module swoje zdolności analityczne i umiejętność logicznego myślenia. Stawianie diagnozy to przecież nic innego jak złożenie układanki pojawiających się objawów choroby w jedną całość dającą pełen obraz schorzenia.

Umiejętności diagnostyczne zdobyte w module praktycznym muszą być podparte stosowną wiedzą ogólna z zakresu funkcjonowania organizmu ludzkiego - zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Tylko ogólna wiedza medyczna pozwala dostrzegać zależności między chorobami, które mogą rzutować na stan ludzkiego oka. Znajomość jednostek chorobowych mających początek w różnych układach ciała ludzkiego pozwoli na precyzyjniejszą diagnozę i wdrożenie leczenia w przypadku problemów okulistycznych. W trakcie nauki studenci nabędą także kompetencje ogólnozawodowe, które pozwolą im się znaleźć na rynku pracy i samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Szczególny nacisk został położony na kwestie komunikacyjne: studenci poznają język migowy i język angielski. Będą także ćwiczyć techniki komunikacyjne oraz nauczą się wykorzystywać w swojej pracy programy informatyczne. Studenci zdobędą także wiedzę z zakresu ekonomii i prawa, co znacząco ułatwi im start w pracy w komercyjnych warunkach rynkowych.

Perspektywy zawodowe

W związku z rosnącą liczbą wad wzroku u dzieci i dorosłych perspektywy w zawodzie ortoptysty ciągle się polepszają. Zawód ten jest ściśle powiązany z pracą lekarza okulisty, dlatego wielu specjalistów tej dziedziny pracuje w przychodniach okulistycznych, na oddziałach okulistycznych i w poradniach leczenia zeza. Część z nich, szczególnie gdy lubią pracować z dziećmi, decyduje na indywidualną działalność w gabinetach ortoptyczno-pleoptycznych. Coraz częściej ortoptyści pracują w zakładach optycznych, gdzie dbają o kompleksową obsługę pacjentów. Choroby oczu są chorobą cywilizacyjną i z pewnością zapotrzebowanie na ortoptystów będzie rosło.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.