Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl
Jakie trzeba mieć kwalifikacje, aby przeprowadzać szkolenia BHP?

W roku 2013 weszły przepisy określające wykształcenie osoby prowadzącej szkolenie bhp oraz przygotowanie wstępne i okresowe. Zmiana ta szczególnie odnosiła się do zewnętrznych ekspertów w tej dziedzinie, bowiem upoważniła pracodawcę do powierzenia służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają wszystkie niezbędne wymagania, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat. Natomiast uprawnienia pracodawcy do prowadzenia szkoleń wstępnych i ogólnych bhp wynikają wprost z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860). W rozporządzeniu tym jest wskazane, kto dokładnie może prowadzić szkolenia wstępne ogólne.

Technik BHP

Aby zostać technikiem BHP, należy ukończyć odpowiednią szkołę. Wystarczy udać się do Collegium Szkoła Służb Medycznych i rozpocząć naukę na kierunku technik BHP. Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub zaocznym. Każdy uczeń ma do wyboru dogodne układy zajęć. Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego, powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne, występujące w środowisku pracy,
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem oraz ergonomią w skali zakładu pracy, a także w odniesieniu do stanowisk pracy,
  • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia BHP

Problematyka przeprowadzania szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służby BHP praktycznie w całości wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: Rozporządzenie). Zawiera ono zamknięty katalog zadań, które obligatoryjnie zobowiązana jest wykonywać służba BHP. Nie przewiduje natomiast prowadzenia szkoleń okresowych z zakresu bhp, o których mowa w art. 2373 § 2 K.p. Ponadto organizacja i rozkład czasu pracy pracownika służby BHP powinny zapewniać pełną realizację zadań wchodzących w zakres jego obowiązków. W związku z tym pracodawca poleceniem służbowym nie może pracownika zobowiązać do prowadzenia szkoleń okresowych w czasie pracy danego pracownika, a także poszczególni pracownicy nie posiadają uprawnień do wyrażenia zgody na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń okresowych w ramach obowiązującego ich czasu pracy.

Szkolenie BHP jako warunek rozpoczęcia pracy

Przepisy prawa pracy przewidują dwa rodzaje szkoleń bhp: wstępne i okresowe. Bez wstępnego szkolenia pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń dotyczy również pracodawcy, który jest zobowiązany do organizacji takich działań przygotowawczych przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Podczas instruktażu ogólnego pracownik powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi bhp znajdującymi się w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy, jeśli pracodawca takowy posiada. Szkolenie nie może być krótsze niż 90 minut. Instruktaż stanowiskowy, jak nazwa wskazuje, powinien odbywać się na stanowisku pracy, na którym dany pracownik ma pracować. W jego trakcie pracownik zapoznaje się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi.

Zobacz również:

Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Jaki ma cel terapia zajęciowa?
Osoby niepełnosprawne, a także starsze i w pewien sposób odrzucone, aby poczuć się lepiej i sprawniej funkcjonować, mogą korzystać ze specjalnych, aktywizujących zajęć. Mowa tutaj o terapii zajęciowej. Ci, którzy decydują się na jej prowadzenie, muszą być do tego odpowiednio przygotowani.
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Technik usług kosmetycznych - informacje o zawodzie
Jeśli interesujesz się wszystkimi aspektami związanymi z kosmetyką, a pielęgnacja i dbanie o swój wygląd są dla Ciebie czystą przyjemnością, to z pewnością będziesz zadowolona z naszej oferty.