Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w systemie stacjonarnym.  Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Absolwent szkoły  jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
  2. rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
  3. planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
  4. organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
  5. dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Perspektywy zawodowe

Terapia zajęciowa jest prowadzona w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, placówkach pomocy społecznej oraz innych. Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, którzy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

 1. Kompetencje ogólnozawodowe (w tym : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy; język angielski zawodowy, anatomia, informatyka)

2. Diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka

3. Projektowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

4. Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej

5. Praktyka zawodowa

6. Wychowanie fizyczne

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz:  Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02