Godło Polski
Collegium - Szkoła Służb Medycznych
Collegium - Studium Polityki Społecznej
Collegium - Mazowieckie Centrum Doskonalenia Zawodowego
Sprawdź dodatkowe kursy

Protetyk słuchu

Nauka trwa 2 lata ( cztery semestry)

Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym lub zaocznym. Do wyboru dogodne układy zajęć - SPRAWDŹAtrakcyjne Czesne

Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie protetyk słuchu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
  2. analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
  3. dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
  4. sprawowania opieki audio protetycznej po doborze aparatów słuchowych;
  5. wykonywania odlewu ucha;
  6. produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;
  7. prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu.

Wykaz modułów realizowanych w toku nauki:

 1. Kompetencje ogólnozawodowe ( w tym : udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy ; stosowanie przepisów prawa i ekonomii w ochronie zdrowia i działalności gospodarczej; nawiązywanie i utrzymywania kontaktów społecznych, język migowy; język angielski zawodowy, anatomia, informatyka)
2. Wykonywanie badań słuchu
3. Dopasowanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
4. Opieka audioprotetyczna nad pacjentem i rodziną
5. Praktyka zawodowa

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jak wygląda egzamin? - zobacz - informator o egzaminie.


Zobacz:  Warunki przyjęcia do Szkoły
Zobacz: Podstawa programowa w zawodzie

Zarejestruj się przez internet

Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej
Studium Polityki Społecznej

ul.Stawki 10, Warszawa
(Budynek Zespołu Szkół - wejście z prawej strony budynku)

tel./fax: (022) 849-63-02