Technik teleinformatyk

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji EE.10.  Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych trwa 7 miesięcy.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
EE.10. Montaż,
uruchamianie oraz
utrzymywanie
urządzeń i sieci
teleinformatycznych
weekendowy 22 ZJAZDY w okresie 7 m- cy
sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
545
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji EE.11. Administrowanie sieciowymi seystemami operacyjnymi i sieciami trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
EE.11. Administrowanie
sieciowymi
systemami
operacyjnymi i
sieciami
weekendowy 7 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
155
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy od wielu firm, które wykorzystują systemy teleinformatyczne, czy też świadczących usługi informatyczne. Są chętnie zatrudniani w salonach sieci komórkowych, serwisach komputerowych czy działach sprzedaży sprzętu teleinformatycznego. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie technik teleinformatyk w formie szkolnej trwa 2 lata, a kursy z dwóch kwalifikacji tylko 10 m-cy. Jeśli już masz potwierdzoną jedną z kwalifikacji w zawodzie technik teleinformatyk, to wybierasz tylko jeden kurs z brakującej do dyplomu kwalifikacji. Jeżeli na przykład rozpoczniesz kurs od września z kwalifikacji EE.11, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciagu roku jesteś w stanie zdobyć obie kwalifikacje. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnym zawodzie, np. technik informatyk.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik teleinformatyk to bardzo poszukiwany i dobrze wynagradzany specjalista, przed którym otwierają się szerokie horyzonty, jeśli chodzi o zatrudnienie. Może pracować w dowolnym przedsiębiorstwie, organizacji czy organie administracji publicznej, który wykorzystuje systemy teleinformatyczne, a także w firmach świadczących usługi informatyczne, salonach sieci komórkowych, serwisach komputerowych czy działach sprzedaży sprzętu teleinformatycznego. Technicy teleinformatycy często decydują się również na założenie własnej działalności gospodarczej, w ramach której oferują szeroki wachlarz usług z zakresu przyłączy abonenckich i sieci komputerowych. Osoby pracujące w tym zawodzie muszą być elastyczne, otwarte na zmiany, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i stałe uzupełnienie wiedzy. Niezbędna jest odpowiedzialność, konsekwencja, umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań, a także kreatywność. Ponadto technik teleinformatyk powinien być odporny na stres i sprawdzać się w pracy zespołowej.

Program nauczania

Kurs jest realizowany na podstawie autorskiego programu nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych.

KWALIFIKACJA EE.10.

Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

MZ.01. Prowadzenie przedsiębiorstwa i posługiwanie się językiem angielskim w branży zawodowej
MZ.01. JM.01.Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
MZ.01. JM.02.Posługiwanie się językiem angielskim w branży
MZ.02. Wykorzystanie podstaw teoretycznych w teleinformatyce
MZ.02. JM.01.Wprowadzenie w zagadnienia elektrotechniki i elektroniki.
MZ.02 JM.02.Przetwarzanie sygnałów transmisyjnych
MZ.03. Montowanie, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
MZ.03. JM.01.Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych.
MZ.03. JM.02.Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych i telekomutacyjnych
MZ.03. JM.03.Montowanie i eksploatowanie sieci teleinformatycznych
MZ.03. JM.04.Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych.
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

KWALIFIKACJA EE.11.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami

MZ.01. Wykonanie sieci komputerowych oraz administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
MZ.01. JM.01.Wykonywanie lokalnych sieci komputerowych na podstawie projektu.
MZ.01. JM.02.Administrowanie sieciami komputerowymi.
MZ.01. JM.03.Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Podstawy przedsiębiorczości

dla osób, które nie mają zaliczonego przedmiotu na wcześniejszych etapach edukacji

Praktyka zawodowa

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk przystępuje się po zakończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikację EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci teleinformatycznych, lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje Kwalifikacja EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami . Osoby, które uzyskają świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje oraz legitymujące się wykształceniem średnim otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk. Jeżeli uczestnik kursów nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia).
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Na naszym blogu

Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk
Współcześnie coraz bardziej docenianą wartością są wiedza i informacje. Dzięki rozwojowi techniki dostęp do tychże jest zdecydowanie łatwiejszy niż w ubiegłym wieku.
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Jak zaprojektować sprzęt medyczny
Wiedza z zakresu projektowania sprzętu medycznego jest niezbędna takim specjalistom, jak technik elektroniki i informatyki medycznej, protetyk słuchu, czy technik optyki lub technik ortopedycznych.