Zaloguj się na platformę e-learningową naszej szkoły:
collegium.moodle.org.pl

Technik optyk kurs

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych trwa 7 miesięcy.

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
MEP.02  Montaż i
napprawa elementów
i układów,
optycznych
weekendowy 22 ZJAZDY w okresie 7 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
546
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych trwa 3 miesiące.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym lub wieczorowym.

KWALIFIKACJA UKŁAD ZAJĘĆ ILOŚĆ ZJAZDÓW LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH
MEP.03
Wykonywanie i
naprawa pomocy
wzrokowych
weekendowy 7 ZJAZDÓW w okresie 3 m-
cy sobota, niedziela w godz.
8.00 - 17.30
154
układ zajęć
wieczorowy
zajęcia 3 razy w tygodniu w
godzinach popołudniowych w
godz. 16.00-21.00

Szczegółowe informacje na temat wysokości czesnego w wybranej opcji można uzyskać w sekretariacie szkoły. Telefonicznie, bądź mailowo.

Dlaczego warto wybrać kurs w Collegium?

Jeżeli chcesz zdobyć szybko niezbędną, profesjonalną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zawodzie, kurs w Collegium jest strzałem w dziesiątkę. Nasi absolwenci są osobami cenionymi przez pracodawców. Otrzymują oferty współpracy przede wszystkim z salonów i pracowni optycznych oraz gabinetów optometrystycznych, ale także z wielu placówek medycznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się produkcją. Znajdują pracę na stanowisku serwisanta lub konserwatora aparatury optycznej w instytucjach badawczo-naukowych. Po ukończeniu edukacji w Collegium otrzymujesz świadectwo i dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nasze metody nauczania są wyjątkowo skuteczne, co potwierdzają m.in. wyniki egzaminów zawodowych, których zdawalność wynosi niemal 100%.

Kto może podjąć naukę w formie kursu?

Każda osoba, która ma na celu:

  • zwiększenie szans na znalezienie pracy
  • zmianę pracy
  • awans
  • utrzymanie zatrudnienia

Warto wspomnieć, że osoby po 8-letniej szkole podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej mogą również zdobywać konkretne kwalifikacje w zawodzie. Nie muszą mieć średniego wykształcenia, aby otrzymać po zdanym egzaminie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Zależy ci na czasie?

Nauka w zawodzie technik optyk w formie szkolnej trwa 2 lata, a kursy z dwóch kwalifikacji tylko 10 m-cy. Jeśli już masz potwierdzoną jedną z kwalifikacji w zawodzie technik optyk, to wybierasz tylko jeden kurs z brakującej do dyplomu kwalifikacji. Jeżeli na przykład rozpoczniesz kurs od września z kwalifikacji MEP.03, to już w styczniu możesz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ucząc się w szkole policealnej dopiero w czerwcu. Dzięki autorskim programom nauczania w Collegium w ciagu roku jesteś w stanie zdobyć obie kwalifikacje. Również istnieje możliwość równoległego zdobywania kwalifikacji w pokrewnych zawodach, np.: ortoptystka.

Posiadasz już lub kształcisz się w pokrewnym zawodzie?

Wybór kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest idealnym rozwiązaniem. W szkole policealnej dyrektor nie ma podstaw prawnych do zaliczenia i tym samym zwolnienia cię z przedmiotów, które już mogłeś zaliczyć kształcąc się w innym zawodzie. Na kursie jest to możliwe. Dzięki temu nie dublujesz zajęć i nie tracisz zbędnego czasu na powtarzanie tego, co już i tak znasz. Możesz również z części, a nawet z całości praktyki zawodowej być zwolnionym, jeśli już pracujesz faktycznie w danym zawodzie nie posiadając dyplomu.

Mobilność zawodowa

Na kursie możemy korzystać z metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu nawet przebywając za granicą możesz podjąć naukę. Tylko zajęcia praktyczne i laboratoryjne nie mogą być realizowane z ich wykorzystaniem.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik optyk to bardzo ponadczasowy zawód, który wciąż znajduje się na szczycie listy prestiżowych i dobrze opłacanych profesji, zaś wykwalifikowani specjaliści są stale poszukiwani. Zatrudnienie oferują przede wszystkim salony i pracownie optyczne oraz gabinety optometrystyczne, ale także placówki medyczne oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją. Pracę na stanowisku serwisanta lub konserwatora aparatury optycznej można znaleźć z kolei w instytucjach badawczo-naukowych. Wykonywanie zawodu technika optyka wymaga przede wszystkim ogromnej dokładności, umiejętności koncentracji, spostrzegawczości, precyzji i zdolności manualnych. Z drugiej strony praca ta często wiąże się z koniecznością kontaktu z pacjentami, wykonywaniem badań czy doborem odpowiednich pomocy wzrokowych - i tu przydają się z kolei interpersonalne kompetencje, takie jak: otwartość, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, opanowanie oraz umiejętność wzbudzania zaufania i zrozumienia potrzeb klienta.

Program nauczania

Kurs jest realizowany na podstawie autorskiego programu nauczania modułowego. Jego zaletą jest nacisk na praktyczne kształcenie umiejętności zawodowych. W trakcie kursu realizowane są następujące moduły:

 

KWALIFIKACJA MEP.02

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MEP.02.1.- JM.01. Stosowanie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
MEP.02.1. - JM.02. Udzielanie pierwszej pomocy.
MEP.02.2. Podstawy optyki
MEP.02.2 - JM 01 Stosowanie praw i zasad optyki
MEP.02.2-JM 02 Stosowane prawa elektrotechnicznego
MEP.02.2- JM 03 Dobieranie materiałów konstrukcyjnych
MEP.02.2 - JM 04 Tworzenie rysunku technicznego z wymiarowaniem
MEP.02.2 - JM 05 Stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie pomiarów w optyce
MEP.02.3. Wykonywanie układów i przyrządów optycznych
MEP.02.3.- JM 01 Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
MEP.02.3.- JM 02 Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
MEP.02.4. Montowanie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
MEP.02.4- JM 01 Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
MEP.02.5. Naprawianie elementów układów i przyrządów optycznych
MEP.02.5.- JM 01 Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

KWALIFIKACJA MEP.03

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MEP.03.3. Rozróżnianie wad wzroku i sposobów ich korekcji
MEP.03.3.- JM 01 Charakteryzowanie anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu wzroku
MEP.03.3.-JM 02 Rozróżnianie sposobów korekcji wad wzroku
MEP.03.4. Wykonywanie pomiarów optycznych
MEP.03.4.- JM 01 Wykonywanie pomiarów optycznych
MEP.03.5. Dopasowywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.5. JM 01 Dopasowywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.6. Wykonywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.6. JM 01 Wykonywanie pomocy wzrokowych
MEP.03.7. Naprawianie pomocy wzrokowych
MEP.03.7. JM 01 Naprawianie pomocy wzrokowych
MEP.03.8. Język obcy zawodowy
MEP.03.8. Język obcy zawodowy
Praktyka zawodowa
 

Uczestnik kursu jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z podstawą programową.

Do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik optyk przystępuje się po zakończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Collegium jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie do przeprowadzania egzaminów zawodowych. Toteż absolwenci kursu przystępują do egzaminu w naszej szkole. Terminy trwania kursów są tak dobrane, żeby uczestnik mógł bezpośrednio po zakończeniu nauki przystąpić do egzaminu zawodowego. Po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych, lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje Kwalifikacja MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych .

Osoby, które uzyskają świadectwa potwierdzające obie kwalifikacje oraz legitymujące się wykształceniem średnim uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik optyk. Jeżeli uczestnik kursów nie posiada aktualnie wykształcenia średniego, taki dyplom otrzyma w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w każdym czasie po uzupełnieniu wykształcenia.

Przeczytaj nasz informator o egzaminie

Wymagane dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny (do pobrania w menu - rekrutacja lub dostępna w sekretariacie szkoły.
  • Oryginał świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (min. gimnazjum / 8-letnia szkoła podstawowa, szkoła średnia).
  • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie lub drogą mailową).
  • 1 zdjęcie.

Dowiedz się więcej o rekrutacji

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

WYKONYWANIE BADAŃ I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH W PRACOWNI SZKOLNEJ

Na naszym blogu